Byg Op er et pro­jekt under Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, der har til for­mål at ska­be loka­le fri­tidsjobs samt lære- og prak­tik­plad­ser i for­bin­del­se med de man­ge byg­ge- og renove­rings­sa­ger i bolig­for­e­nin­ger­ne i Aar­hus. Det skal være med til at øge den frem­ti­di­ge erhvervs- og uddan­nel­ses­fre­kvens blandt de loka­le unge.

Pro­jek­tet går rig­tig godt, og der bli­ver hele tiden lavet nye afta­ler hvor loka­le unge kom­mer i arbej­de. Ind­til vide­re har det pri­mært været i den sto­re ombyg­ning af 27 bolig­blok­ke i bolig­kvar­te­ret Rosen­høj i Viby der har givet loka­le unge en chan­ce for en bed­re frem­tid. TV2 Østjyl­land har lavet et indslag om to unge, som er kom­met i arbej­de på grund af Byg Op.

Her kan du læse mere om Byg Op.