Ene­mær­ke & Peter­sen hædret med Aar­hus Kom­mu­nes Inte­gra­tions­pris 2015

Et af de entre­pre­nør­fir­ma­er som pro­jek­tet Byg Op sam­ar­bej­der med i Rosen­høj er ble­vet hædret for deres inte­gra­tions­ar­bej­de. Byg Op er med til at ska­be loka­le job og prak­tik­plad­ser i forbindelse­ med byg­ge- og renoverings­projekter i de alme­ne bolig­foreninger i Aar­hus. I Rosen­høj har de været med fra star­ten af og fun­ge­ret som binde­leddet mel­lem byg­her­re, entre­pre­nø­rer­ne, der bl.a. inklu­de­rer Ene­mær­ke og Peter­sen og beboerne.

Borg­me­ster Jacob Bunds­gaard begrun­de­de val­get med, at årets vin­der gør en ekstra­or­di­nær ind­sats for at ind­dra­ge bebo­e­re og ska­be nye jobs i for­bin­del­se med renove­ring af bolig­blok­ke i f.eks. Lang­kær og Rosenhøj.

”Ene­mær­ke & Peter­sen gør et fan­ta­stisk flot arbej­de for at invol­ve­re bebo­er­ne i et områ­de som Rosen­høj. De ska­ber job­mu­lig­he­der for de loka­le, der måske ikke tid­li­ge­re har fået fod­fæ­ste på arbejds­mar­ke­det. Sam­ti­dig åbner de op for uddan­nel­ses­mu­lig­he­der i form af lære- og prak­tik­plad­ser for unge men­ne­sker af anden etnisk bag­grund, som kan have svært ved at få dis­se plad­ser andre ste­der.”, lød det fra Jacob Bunds­gaard efter cere­mo­ni­en i byrådssalen.

Pri­sen er stif­tet af Aar­hus Byråd med det for­mål at hædre aar­hu­si­an­ske virk­som­he­der, som har ydet en sær­lig ind­sats for at styr­ke etni­ske mino­ri­te­ters beskæf­ti­gel­ses­si­tu­a­tion – eller som har gjort sig sær­lig bemær­ket i hold­nin­gen til inte­gra­tion på arbejds­plad­sen. Inte­gra­tions­pri­sen kan også til­de­les enkelt­per­so­ner, som enten har gjort en ekstra­or­di­nær ind­sats for andre eller for selv at bli­ve integreret.

Her­un­der kan du se TV2 Østjyl­lands indslag om integrationsprisen