Bebo­e­re i Elsted­høj fik den 31. okto­ber over­rakt 25.000 kr. til udvi­del­se af “Kon­gens Have”. Haven bli­ver brugt af loka­le bebo­e­re i Lystrup og Elsted­høj, der om afte­nen og i wee­ken­der­ne bru­ger den som er et møde­sted, der giver mulig­hed for sam­ska­bel­se og fællesskab.

Pro­jek­tet var et af de pro­jek­ter, der blev udvalgt blandt i alt 14 pro­jek­ter til at mod­ta­ge en andel af de 200.000 kro­ner, som Aar­hus Kom­mu­ne har afsat til at styr­ke med­bor­ger­ska­bet i Aar­hus. Ti pro­jek­ter end­te med at bli­ve udvalgt af de frem­mød­te bor­ge­re. Alle pro­jek­ter er ken­de­teg­net ved, at de kom­mer fra bor­ger­ne selv, og at de styr­ker med­bor­ger­ska­bet i Aarhus.

Læs mere om den boligso­ci­a­le ind­sats i Elstedhøj.