Den boligso­ci­a­le års­rap­port for 2012 giver som van­ligt et over­blik over udvik­ling­s­ten­den­ser og udfor­drin­ger i ni udvalg­te alme­ne bolig­om­rå­der, hvor der til sam­men bor lidt over 25.000 bebo­e­re. Som noget nyt har vi i år inter­viewet byens boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re for at ind­dra­ge deres erfa­rin­ger fra områ­der­ne. De boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re kan  nik­ke gen­ken­den­de til rap­por­tens kon­klu­sio­ner, og de har også for­slag til, hvor­dan man kan imø­de­gå nog­le af de udfor­drin­ger, som områ­der­ne og deres bebo­e­re står overfor.

Se års­rap­por­ten her eller læs/download den som PDF: