Pres­seud­klip — Arti­kel fra Århus Stifttidende:

Det boligso­ci­a­le arbej­de i Gel­lerup sæt­tes på pause

Den nuvæ­ren­de boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Gel­lerup og Toves­høj udlø­ber til nytår, og det er ikke lyk­ke­des at kom­me i mål med en ny. I bed­ste fald kan nye boligso­ci­a­le ini­ti­a­ti­ver sæt­tes i gang til sommer.

Når 2017 bli­ver til 2018 luk­ker Bra­brand Bolig­for­e­ning og Aar­hus Kom­mu­ne ned for de boligso­ci­a­le akti­vi­te­ter i Gel­lerup og Toveshøj.

Den nuvæ­ren­de boligso­ci­a­le hel­heds­plan, der gik i luf­ten sam­ti­dig med den fysi­ske hel­heds­plan 1. janu­ar 2014, udlø­ber 31. decem­ber i år. Det er ikke lyk­ke­des at køre et aflø­sen­de pro­jekt i stil­ling, og der­for er de 15 med­ar­bej­de­re i det boligso­ci­a­le sekre­ta­ri­at opsagt fra års­skif­tet, og de igang­væ­ren­de pro­jek­ter luk­ker ned.

Ærger­ligt, synes næst­for­mand i Gel­lerup­par­kens afde­lings­be­sty­rel­se, Abdi­na­sir Jama Mohamed.

- Der er et stort behov for, at der sker noget soci­alt arbej­de i områ­det. Og vi kan se, at det har påvir­ket områ­det posi­tivt. Fle­re unge og voks­ne er kom­met i beskæf­ti­gel­se, og man­ge, især kvin­der­ne, er kom­met ud og mødes i grup­per, til wor­ks­hops eller andre akti­vi­te­ter, siger han.

Afde­lin­gens udgif­ter til hær­værk er dalet de sene­ste år, og det har det boligso­ci­a­le arbej­de også haft ind­fly­del­se på, mener Abdi­na­sir Jama Mohamed.

Læs hele artik­len på Århus Stift­ti­den­des hjemmeside.