Aar­hus Byråd beslut­te­de sid­ste år, at der skal gen­nem­fø­res en eva­lu­e­ring af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats arbej­de. Eva­lu­e­rin­gen fin­der sted i efter­å­ret 2017 og gen­nem­fø­res af Inte­gra­tion og Bydels­ud­vik­ling i Borg­meste­rens Afde­ling, Aar­hus Kom­mu­ne. En ræk­ke af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats sam­ar­bejds­part­ne­re vil bli­ve invi­te­ret til at del­ta­ge i eva­lu­e­rin­gen – enten på møder der alle­re­de er i kalen­de­ren eller som sepa­ra­te wor­ks­hops. Pro­ces­sen afslut­tes med en afrap­por­te­ring af anbe­fa­lin­ger til Aar­hus Byråd i for­å­ret 2018.

Vi håber på stor og enga­ge­ret del­ta­gel­se, så vi får et godt fæl­les afsæt for frem­ti­dens Boligso­ci­a­le Fællessekretariat.