Pro­jekt Sund­heds­caféer er et åbent sund­heds­til­bud til bebo­er­ne i Tri­ge­par­ken, Her­redsvang, Gellerupparken/Tovehøj, Bis­pe­ha­ven og Viby Syd. Den­ne eva­lu­e­ring af Pro­jekt Sund­heds­caféer inde­hol­der et bor­ger- (indi­vid) og et sam­ar­bejds­per­spek­tiv (orga­ni­sa­tion). Inden for beg­ge per­spek­ti­ver sva­rer eva­lu­e­rin­gen grund­læg­gen­de på to spørgsmål:

1) Hvil­ken virk­ning har Pro­jekt Sund­heds­caféer­ne haft?

2) Hvad har betyd­ning for at ind­sat­sen har virket?

Eva­lu­e­rin­gen kan down­lo­a­des som PDF eller læses herunder: