Den­ne eva­lu­e­ring er udar­bej­det af Fæl­les­se­kre­ta­ri­a­tet, i sam­ar­bej­de med Aar­hus Kom­mu­ne. Eva­lu­e­ring ser på tre udlej­nings­red­ska­ber, som enten for­drer en byrå­ds­be­slut­ning eller en afta­le i mel­lem kom­mu­nen og boligforeningerne.

De tre udlej­nings­red­ska­ber er: kom­bi­ne­ret udlej­ning, udlej­ning efter annon­ce­ring eller flek­si­bel udlejning.

For inter­es­se­re­de kan eva­lu­e­rin­gen down­lo­a­des her eller læses herunder: