Mere balan­ce­ret bebo­er­sam­men­sæt­ning og min­dre opde­ling på bolig­mar­ke­det. Det er nog­le af resul­ta­ter­ne af en stør­re eva­lu­e­ring af udlej­nings­red­ska­bet flek­si­bel udlejning.

Eva­lu­e­rin­gen under­sø­ger udvik­lin­gen i bebo­er­sam­men­sæt­nin­gen i de udsat­te bolig­om­rå­der siden 2013, hvor Aar­hus Kom­mu­ne og boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne i 5. kreds ind­gik en afta­le omkring bru­gen af udlej­nings­red­ska­ber for at styr­ke byens udsat­te boligområder.

Eva­lu­e­rin­gen er gen­nem­ført af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i sam­ar­bej­de med Tek­nik og Mil­jø, Aar­hus Kom­mu­ne og viser, at der i peri­o­den fra 2013–2016 bor 3,05 pro­cent­po­int fle­re beskæf­ti­ge­de og stu­de­ren­de i de udsat­te bolig­om­rå­der i for­hold til sam­men­lig­ne­li­ge boligområder.

Sam­ti­dig er for­skel­len i bebo­er­sam­men­sæt­nin­gen mel­lem Aar­hus Kom­mu­ne og bolig­om­rå­der med flek­si­bel udlej­ning ble­vet mind­sket med to pro­cent­po­int siden 2013. Mod­sat er for­skel­len mel­lem Aar­hus Kom­mu­ne og sam­men­lig­ne­li­ge bolig­om­rå­der uden flek­si­bel udlej­ning ble­vet fire pro­cent­po­int stør­re siden 2013. Flek­si­bel udlej­ning arbej­der ikke kun imod sta­tus quo, men også imod en fort­lø­ben­de segre­ge­ring af bolig­mar­ke­det. Selv­om effek­ten er lil­le har den mere end for­må­et at stand­se den nega­ti­ve tendens.

I Arbej­der­nes Andels Bolig­for­e­ning har man brugt flek­si­bel udlej­ning i otte udsat­te afde­lin­ger, og det har virket:
”Det er meget posi­tivt, at vi nu ser en effekt af flek­si­bel udlej­ning. Det er et lang­sig­tet værk­tøj, der først giver resul­ta­ter efter en årræk­ke, men det viser sig nu, at det er et rig­tig godt udlej­nings­red­skab til at løf­te et bolig­om­rå­de, der har udfor­drin­ger. Vi glæ­der os til at fort­sæt­te det tæt­te sam­ar­bej­de mel­lem boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og Aar­hus Kom­mu­ne om flek­si­bel udlej­ning”, siger Anders Røn­ne­bro, direk­tør i Arbej­der­nes Andels Boligforening.

I Aar­hus Kom­mu­ne er der aktu­elt 42 afde­lin­ger, som er omfat­tet af flek­si­bel udlej­ning. Det sva­rer til omtrent 12.500 leje­mål ud af i alt 40.000 i Aar­hus Kommune.

Næste skridt er en revi­de­ring af stra­te­gi­en for udlej­nings­red­ska­ber, der tager udgangs­punkt i eva­lu­e­rin­gens resul­ta­ter og anbe­fa­lin­ger og sker i et sam­ar­bej­de mel­lem Aar­hus Kom­mu­ne og BL’s 5. kreds.

 

Se rap­por­ten her­un­der eller down­lo­ad den som PDF.