Fol­de­ren er tænkt som et inspi­re­ren­de idéka­ta­log med meto­der og idéer, der kan ind­dra­ges i arbej­det med eller for unge — eller i arbej­det med at udvik­le vest­by­en til et attrak­tivt sted at bo eller at besø­ge som ven, gæst, kunst­ner, sport­s­u­dø­ver eller bare som nys­ger­rig. Fol­de­ren er ble­vet til gen­nem wor­ks­hop­pen Ung­doms­liv, hvor en grup­pe unge-aktø­rer delt­og og drøf­te­de tema­er som bran­ding, kon­flik­ter og målgrupper.

Fol­de­ren kan down­lo­a­des her eller læses herunder: