Pres­seud­klip — Arti­kel fra Tråden:

For­æl­dre og unge arbej­der for et bed­re Frydenlund

Fry­den­lund er et bolig­om­rå­de med en stor pro­cent­del af børn og unge. Nog­le vok­ser op i hjem med små res­sour­cer både øko­no­misk og soci­alt, og år til­ba­ge har der været en del util­pas­se­de unge, som gjor­de områ­det utrygt for andre bebo­e­re. Fry­den­lund er nu på ret­te vej, det­te er ikke mindst på grund af det sto­re arbej­de, som for­æl­dre og unge i områ­det gør for at ska­be et tryg­ge­re Frydenlund.

Læs artik­len her­un­der eller på Trå­dens hjem­mesi­de: