Den 9. juni invi­te­rer Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at til fored­rag med Tina Gud­run Jen­sen. Hun har lige udgi­vet sin nye bog, der hand­ler om nabo­skab og hver­dags­liv i mul­tiet­ni­ske bolig­om­rå­der, hvil­ket også er over­skrif­ten for foredraget.

Bekym­ring om man­gel på soci­al kapi­tal og sam­men­hængs­kraft i mul­tiet­ni­ske soci­a­le bolig­om­rå­der fører ofte til pro­jek­ter, der har til for­mål at frem­me soci­al blan­ding og kon­takt mel­lem bebo­e­re med for­skel­li­ge etni­ske bag­grun­de. Sam­ti­dig er der knap viden om, hvor­dan det står til med de soci­a­le rela­tio­ner i dis­se bolig­om­rå­der. På bag­grund af sit forsk­nings­pro­jekt og nye bog om nabo­skabs­re­la­tio­ner i mul­tiet­ni­ske bolig­om­rå­der, for­tæl­ler antro­po­lo­gen Tina Gud­run Jen­sen om det hver­dags­liv og nabo­skab, der kan være blandt bebo­e­re med for­skel­li­ge etni­ske bag­grun­de. Bogen bidra­ger med ny empi­risk og teo­re­tisk viden om, hvad det vil sige at leve sam­men i et mul­tiet­nisk bolig­om­rå­de og har fokus på sam­men­hæn­gen mel­lem sted, rum, hver­dags­liv og soci­a­li­tet. Med sin bog søger Tina Gud­run Jen­sen des­u­den at ska­be en alter­na­tiv meto­disk til­gang til nabo­skab, der gør op med de gængse kvan­ti­ta­ti­ve meto­der, som ofte anven­des til at måle nabo­skab. Hun præ­sen­te­rer en model til en nabo­skabs­un­der­sø­gel­se base­ret på kva­li­ta­ti­ve meto­der, der bl.a. viser nabo­ska­bets ofte ufor­tal­te sider og kva­li­te­ter, og som udgør en til­gang, der både er prak­tisk ori­en­te­ret og anvendelig.

 

TinaJensen
Tina Gud­run Jen­sen er ansat ved Cen­ter for Migra­tions­stu­di­er ved Køben­havns Uni­ver­si­tet, og har i man­ge år for­sket i migra­tion og kul­tu­rel kom­plek­si­tet, inte­gra­tion og urba­ne rum. Hun har en ph.d. i antro­po­lo­gi, og har lavet fel­t­ar­bej­de i Dan­mark, Sve­ri­ge og Bra­si­li­en. Hen­des spe­ci­a­l­om­rå­der er inter-etni­ske rela­tio­ner, samek­si­stens og inklu­sion- og eksklusionsprocesser.

Prak­ti­ske oplysninger

Tid: Tors­dag den 9. juni kl. 15.30 — efter­føl­gen­de begyn­der som­mer­fe­sten for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus kl. 17.30.
Sted: Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, Sara­lyst Allé 55, 8270 Højbjerg
SU: Til­mel­din­gen er luk­ket — kon­takt Gorm Ole­sen, hvis du har ændrin­ger til din tilmelding.