• Hvor­dan kan fri­vil­li­ge styr­ke og sup­ple­re de pro­fes­sio­nel­le indsatser?
  • Hvor­dan kan vi arbej­de bære­dyg­tigt med fri­vil­lig­hed i udsat­te boligområder?
  • Hvad synes bebo­er­ne om de vel­me­nen­de fri­vil­li­ge, der kom­mer ind i deres boligområder?

Det er blot nog­le af spørgs­må­le­ne, der bli­ver taget op, når VIADEM, Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge invi­te­rer stu­de­ren­de og boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re til tema­ef­ter­mid­dag om fri­vil­lig­hed i udsat­te boligområder.

 

Pror­gram

15.00 Jens Mai­bom, for­stan­der for Dia­kon­højsko­len, for­mand for KFUM’s Soci­a­le Arbej­de og med­lem af frivilligrådet.
Jens kom­mer med sit bud på, hvor­dan det giver og ska­ber mening at arbej­de fri­vil­ligt med udsat­te borgere.

15.50 Kri­sti­an Würtz, råd­mand for soci­a­le for­hold og beskæf­ti­gel­se i Aar­hus Kommune.
Kri­sti­an vil tale om, hvor­dan fri­vil­li­ge kan være med til at løse de udfor­drin­ger, der er der i de udsat­te boligområder.

16.30 Mah­moud Hali­mah, bor i Bis­pe­ha­ven og er blandt ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne til Bis­pe­ha­vens Køkken
Mah­moud vil for­tæl­le om, hvor­dan det er at arbej­de fri­vil­lig i Bis­pe­ha­ven og om arbej­det med Bis­pe­ha­vens Køkken.

17.00 Tak for i dag.

Fri­vil­lig­hed i udsat­te boligområder

Alle pro­gram­punk­ter læg­ger op til dia­log med oplægs­hol­der­ne, og der vil være ind­lagt pau­ser med kaf­fe og forfriskninger.

 

Prak­tisk

Tids­punkt: Ons­dag den 7. novem­ber kl. 15.00

Sted: Audi­to­ri­um C1.42 på VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge Cam­pus C, Ceres­by­en 24, 8000 Aarhus

Pris: Gra­tis

Mål­grup­pe: Arran­ge­men­tet er pri­mært for VIA stu­de­ren­de og boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus. Men alle der har inter­es­se for tema­et er meget vel­kom­ne til at deltage.

Arran­ge­ret af: VIADEM, VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge og Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat