Ved demens­syg­dom kan almin­de­li­ge hver­dagsting bli­ve svære

Har du mødt en bebo­er, der plud­se­lig ikke kan fin­de hjem, eller som er begyndt at opfø­re sig ander­le­des? Affalds­sor­te­rin­gen går galt, eller du må ikke kom­me ind i lej­lig­he­den i for­bin­del­se med dit arbej­de. Måske er der bebo­e­re, der glem­mer at sluk­ke for kom­fu­ret eller på anden måde ska­ber utryg­hed for nabo­er­ne i området.

 

Hvad kan man gøre?

På dett­te fyraf­tens­mø­de vil du få kon­kre­te eksemp­ler på, hvor­dan du kan spot­te tegn på demens og enk­le råd til at hånd­te­re for­skel­li­ge situationer.

 

Demens­ven­li­ge boligområder

I et sam­ar­bej­de mel­lem Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, Alzhei­mer­for­e­nin­gen og Aar­hus kom­mu­ne sæt­ter vi her fokus på demens­ven­li­ge bolig­om­rå­der. Arran­ge­men­tet er for alle, der møder eller kan møde dis­se udfor­drin­ger i bolig­om­rå­der­ne i Aarhus.

Læs også om pilot­pro­jek­tet demens­ven­li­ge boligområder.

 

Prak­tisk

Tids­punkt: Tors­dag den 17. maj kl.14.00 — 15.30.
Sted: Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, Sara­lyst Allé 55, 8270 Højbjerg

 

Til­mel­ding