Som en del af EU pro­jek­tet LADDER læg­ger Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at hus til et gra­tis semi­nar om, hvor­dan man kan kob­le loka­le og glo­ba­le udvik­lings­pro­ces­ser og der­med styr­ke bor­ger­nes viden, selv­for­stå­el­se og hand­le­kraft i et glo­balt samfund.

Semi­na­ret arran­ge­res VIFIN er et videns- og udvik­lings­cen­ter under Vej­le Kom­mu­ne. De arbej­der bredt med både loka­le, regio­na­le, natio­na­le og inter­na­tio­na­le inte­gra­tions- og udvik­lings­pro­jek­ter med det for­mål at ska­be, for­mid­le og for­ank­re god praksis.
For­ud for semi­na­ret afhol­des tre webi­na­rer med input fra bl.a. For­e­nin­gen Nydan­sker, Cen­ter for Glo­bal Dan­nel­se og Rådet for Etni­ske Mino­ri­te­ter.
Mål­grup­pen for semi­na­ret er boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re, med­ar­bej­de­re på fri­vil­lig­cen­tre, kom­mu­na­le med­ar­bej­de­re, der arbej­der med fri­vil­li­ge, og alle, der har inter­es­se for området.
Vær opmærk­som på, at der er sene­ste til­mel­ding 3. februar.
LADDER er et EU-pro­jekt og står for Local Aut­ho­ri­ties as Dri­vers for Deve­l­op­ment Educa­tion and Raising
awa­re­ness.
Se video om LADDER her: