”Typisk mon­te­rer jeg bjæl­ker, søj­ler og kryds der skal hold byg­nin­gen i balan­ce,” for­tæl­ler 20-åri­ge Ahmad Said fra Gellerup.

Han er i fuld gang med at byg­ge hotel i cen­trum af Aar­hus. Ind­til vide­re har han arbej­det i syv måne­der på Wakeup-hotel­let ved siden af Bruuns Gal­le­ri i den gam­le AarhusKarlshamnbygning.

Ahmad Said har alle­re­de en uddan­nel­se som auto­montør. Men det var umu­ligt for ham at fin­de arbej­de som meka­ni­ker eller auto­montør, så efter en peri­o­de på dag­pen­ge sag­de Ahmad ja tak til en måned i virk­som­heds­prak­tik hos sme­de­fir­ma­et Richard Thom­sen. Efter en måned blev virk­som­heds­prak­tik­ken for­læn­get med end­nu tre måne­der. Og i dag er han fuld­tids­an­sat på helt almin­de­li­ge vilkår.

Til­budt lære­plads som smed

Afta­len er, at Ahmad arbej­der et år på den­ne måde. Hvis han vil, kan han der­ef­ter kom­me i lære som smed: ”En uddan­nel­se inden­for faget vil give mig mere erfa­ring og viden. Og jeg vil kun­ne lave arbej­de på sam­me niveau som mine uddan­ne­de kol­le­ger, og så giver det jo også en høje­re løn,” for­tæl­ler Ahmad.

Max Ander­sen fra Richard Thom­sen for­tæl­ler: ”Vi har ikke brugt mere tid på Ahmad end på andre nye med­ar­bej­de­re. Ahmad arbej­der som arbejds­mand, og på vores næste pro­jekt er det måske noget helt andet, han skal lave. Lære­ti­den er jo fire år, så han kan selv­føl­ge­lig ikke det hele endnu.”

Ahmad Said har prø­vet at sen­de ansøg­ning efter ansøg­ning uden held: ”Lad være med at give op. Selv­om du har skre­vet 100 ansøg­nin­ger uden noget resul­tat, er det måske num­mer 101, der gør for­skel­len,” lyder rådet fra den unge mand. Men han næv­ner også, at han ikke har gjort det hele alene.

Jeg har været heldig

”Jeg har været hel­dig. Jeg blev kon­tak­tet af Maria Aagaard fra ”Byg Op”, og det gav mig et job. Jeg ved, hun også har fået andre i arbej­de, ” siger Ahmad.
”Byg Op” er et boligso­ci­alt pro­jekt, der ska­ber kon­takt mel­lem virk­som­he­der­ne og unge.

”Jeg star­te­de med at bore hul­ler. Nu kan jeg meget mere. Og så er det fedt at vide, hvad man skal lave i mor­gen. Og en gang kan jeg måske for­tæl­le mine børn, at det der hotel, det har jeg været med til at bygge.”

De tun­ge løft kan kla­res med kra­ner. Men det kræ­ver også en stærk psy­ke at arbej­de som Ahmad: ”Racis­men tri­ves i dele af byg­ge­bran­chen,” siger Max Ander­sen, pro­jekt­le­der på hotel-byg­ge­ri­et. Og han til­fø­jer: ”Ahmad har prø­vet at arbej­de sam­men med nog­le der ikke bry­der sig om kol­le­ger, der er mør­ke i huden. Og han har også fået nog­le til at ændre deres hold­ning til ham efter de har arbej­det sammen”.

”Med mit arbej­de gør jeg folk klo­ge­re,” lyder sva­ret på hvor­dan man hånd­te­rer racis­me på en arbejdsplads.


Arti­ke­len er oprin­de­lig bragt på gellerup.nu og er skre­vet af Lars Christensen.

Læs om Byg Op.