Unge­kon­fe­ren­ce MED de unge

Unge­kon­fe­ren­ce den 8. novem­ber 2016 kl. 9.30–16.00 i Globus1 – Gel­lerup, Gud­runs­vej 3, 8220 Brabrand

Kom­mu­na­le, fri­vil­li­ge, unge og boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re invi­te­res til en kon­fe­ren­ce, hvor fokus er på, hvor­dan vi bedst støt­ter udsat­te unge i alde­ren 15- 30 år i at få til­knyt­nin­gen til arbejds­mar­ke­det eller i et uddan­nel­ses­for­løb. Bag kon­fe­ren­cen står det boligso­ci­a­le sekre­ta­ri­at i Gel­lerup og Toves­høj i sam­ar­bej­de med Boligso­ci­al­net under BL og KL.

Der vil bli­ve udveks­let dilem­ma­er og erfa­rin­ger, der­u­d­over vil der være videns­de­ling på tværs af for­skel­li­ge funk­tio­ner og faggrupper.

Dagens pro­gram

Ankomst og mor­gen­mad sam­men med unge fra Gellerup.
Vel­komst og intro­duk­tion til dagen af sam­funds­de­bat­tør Tarek Hussein.

For­mid­da­gens inter­ak­ti­ve program

Del­ta­ger­ne deles i tre grupper:

  1. Livs­hi­sto­rie: Unge fra Gel­lerup vil for­tæl­le hver deres per­son­li­ge livshistorie.
  2. Forum­te­a­ter: Sku­e­spil­ler fra D‑faktor vil stå for dette.
  3. Dilem­m­a­spil: Dilem­m­a­spil­let vil bli­ve sty­ret af sam­funds­de­bat­tør Natasha Al Hariri.

Efter­mid­dag

Reflek­sion i de respek­ti­ve grupper.
Der­ef­ter vil der i grup­per­ne tales om den nye viden, ind­sigt og inspira­tion, hvil­ket doku­men­te­res på film.
Dagen slut­tes af med et fæl­les mindmap.

Prak­tisk information

Skriv ger­ne jeres ønsker i for­hold til den inter­ak­ti­ve inspira­tion om formiddagen.
Pris: 950 kr.
Til­mel­dings­frist d. 10.10.2016
Fri­vil­li­ge og unge del­ta­ger gra­tis. Vi vil opfor­dre jer til at invi­te­re en eller to med.
Til­mel­ding og yder­li­ge­re infor­ma­tion sker hos Tri­ne Falck Ste­fan­sen: 20 89 95 85 —  eller på Face­book grup­pen Unge­kon­fe­ren­cen.

Se pro­gram­met som PDF.