Den 20. og 21. maj afhold­te Domea års­kon­fe­ren­ce for knapt 400 hoved­or­ga­ni­sa­tions­med­lem­mer og afde­lings­be­sty­rel­ses­for­mænd. I den sam­men­hæng var Byg Op invi­te­ret til at tale under over­skrif­ten ’Soci­alt ansvar ved renove­ring og nybyggeri’.

Udsag­net ’at sæt­te men­ne­sker før mur­sten’ er ikke vores. Det er lånt med inspira­tion fra DOMEAs byg­ge­chef, Chri­sti­an Kier­ke­gaard, der var på sce­nen, lige inden vi trå­d­te op. Chri­sti­an Kier­ke­gaard brug­te udsag­net til at sæt­te fokus på, at DOMEA ønsker at tæn­ke i hel­he­der, så et byg­ge­ri ikke kun vur­de­res ud fra en ræk­ke arki­tek­to­ni­ske kri­te­ri­er, men også medtæn­ker og ind­dra­ger det omkring­lig­gen­de mil­jø og de men­ne­sker, som skal bo i området.

Med det oplæg blev det Byg Ops tur til at ind­ta­ge sce­nen. Som en tyde­lig mar­kør på, hvad der er med til at gøre renove­rin­gen af Rosen­høj unik, var det ikke bare Byg Ops med­ar­bej­de­re: pro­jekt­le­der Anet­te Nits­chke og pro­jekt­ko­or­di­na­tor Maria Aagaard Jen­sen, der trå­d­te på sce­nen. De hav­de alli­e­ret sig med tid­li­ge­re afde­lings­be­sty­rel­ses­for­mand for Rosen­høj, Gun­ni Peter­sen og Rosi­ta Ahma­di­an, som er bebo­er­ko­or­di­na­tor og kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der hos Bolig­for­e­nin­gen Århus Omegn, Wico­tec Kir­keb­jerg og Ene­mær­ke & Petersen.

Gun­ni Peter­sen ind­led­te og under­stre­ge­de ikke mindst, hvor vig­tigt det er at så de rig­ti­ge frø fra start. Som davæ­ren­de afde­lings­be­sty­rel­ses­for­mand var han alle­re­de i 2007 med til at plan­te tan­ke­gan­gen i Bolig­for­e­nin­gen Aar­hus Omegn om, at renove­rin­gen af Rosen­høj skul­le have en soci­al pro­fil som klar pri­o­ri­tet. Byg Op sup­ple­re­de oplæg­get fra Gun­ni Peter­sen og for­tal­te, hvor­dan den soci­a­le pro­fil kon­kret er ble­vet omsat til reel­le job og uddan­nel­ses­mu­lig­he­der i renove­rin­gen. Og Rosi­ta Ahma­di­an run­den­de af med at beret­te om, hvil­ke kla­re for­de­le det har for entre­pre­n­eu­rer­ne at have bebo­e­re ansat i byggeriet.

Alle fire var eni­ge om, at det at bru­ge renove­rin­gen som løf­te­stang til at ska­be loka­le job og uddan­nel­ses­åb­nin­ger giver rig­tig god mening. Viby Syd tje­ner i høj grad som fore­gangs­ek­sem­pel og som inspira­tion til, hvor­dan byg­ge­sa­ger i den alme­ne boligsek­tor gene­relt kan være en åbning til at ska­be øge­de beskæf­ti­gel­ses­mu­lig­he­der i bolig­om­rå­der. Og at døm­me på spør­ge­ly­sten fra salen er der rig­ti­ge gode odds for, at man­ge fle­re bolig­for­e­nin­ger frem­over vil føl­ge i Viby Syds fod­spor og ind­skri­ve soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler, når de udby­der nye byggesager.

 

Fak­ta om Byg Op i Rosenhøj

  • I alt har 42 bebo­e­re været i beskæf­ti­gel­ses- eller uddan­nel­ses­for­løb under renove­rin­gen af Rosenhøj.
  • I dag er 9 af bebo­e­ren fort­sat ansat på ordi­næ­re vil­kår, 4 bebo­e­re har fået en lære­plads­af­ta­le og yder­li­ge­re 3 bebo­e­re er i for­skel­li­ge for­mer for afklaringsforløb.
  • Tal­le­ne tæl­ler også bebo­e­re, som er kom­met via Virk­som­heds­cen­te­ret i Bolig­for­e­nin­gen Århus Omegn.

 

Læs mere om Byg Op