Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at føl­ger myn­dig­he­der­nes anbe­fa­lin­ger i for­hold til coronavirussen.

Som kon­se­kvens af stats­mi­ni­ste­rens udmel­din­ger i går aftes, har vi der­for besluttet:

  • at afly­se alle ekster­ne akti­vi­te­ter til og med påsken
  • vi udsky­der vores plan­lag­te stu­di­e­tur for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re til efteråret
  • alle med­ar­bej­de­re arbej­der hjem­me­fra ind­til den 13. april
  • møder vil bli­ve afholdt via digi­ta­le kana­ler, hvor det kan lade sig gøre
  • vi sva­rer på mail og tele­fo­ni­ske hen­ven­del­ser som nor­malt — se vores kon­tak­top­lys­nin­ger her

For infor­ma­tion om de boligso­ci­a­le ind­sat­sers Covid-19-bered­skab, åbning­sti­der mv., hen­vi­ser vi til de enkel­te ind­sat­sers hjem­mesi­de ol. Du kan fin­de ind­sat­ser­nes kon­tak­top­lys­nin­ger via vores sam­le­de over­sigt over boligso­ci­a­le ind­sat­ser i Aar­hus.

Som altid i det boligso­ci­a­le hol­der vi tæt sam­men – også nu mens vi er langt fra hinanden.