Pres­seud­klip — Arti­kel fra Loka­la­vi­sen Aarhus:

Iværk­sæt­te­ri skal styr­ke unge og deres lokalområder

Iværk­sæt­ter­un­der­vis­ning i udsat­te bolig­om­rå­der skal gav­ne både de unge og lokalområderne.

Otte sko­ler i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus, Ung i Aar­hus Syd og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner skal fra sko­le­å­rets begyn­del­se i august 2018 og to år frem arbej­de sam­men om pro­jek­tet ’Iværk­sæt­ter­un­ge’.
Der er tale om et valg­fag i sko­ler­nes 7.–9. klas­ser, og målet er at give ele­ver­ne iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer for der­i­gen­nem at ska­be en posi­tiv for­an­dring i de bolig­om­rå­der, hvor de unge bor. Det fysi­ske resul­tat bli­ver ini­ti­a­ti­ver i loka­l­om­rå­der­ne, arran­ge­ret af ele­ver­ne i sam­ar­bej­de med instan­ser uden­for sko­len, til glæ­de for andre.

Læs hele artik­len i Loka­la­vi­sen Aar­hus eller her­un­der: