Sty­re­grup­pen for Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i Aar­hus har ind­gå­et en afta­le med Jens Wint­her som ny sekre­ta­ri­ats­le­der fra 1. maj 2014.

Jens er 46 år og uddan­net cand.mag i sam­funds­fag og psy­ko­lo­gi. Han har des­u­den i en årræk­ke været ansat ved Soci­al­for­valt­nin­gen i Aar­hus Kom­mu­ne og sene­st som leder af et erhvervspro­jekt i Hot Spot Centret.

Jens har her­u­d­over en lang pro­jekt­le­de­rer­fa­ring, lige­som han har fle­re års voksenundervisningserfaringer.

Vi byder Jens vel­kom­men og håber, at alle sam­ar­bejds­par­ter vil tage godt imod ham.

Vi for­ven­ter her­med, at Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at igen kan ope­re­re på ful­de omdrejninger.

For­mand for styregruppen
John Jensen