Job First er et beskæf­ti­gel­ses­pro­jekt udvik­let i sam­ar­bej­de mel­lem den boligso­ci­a­le ind­sats i Lang­kær­par­ken, AL2bolig, entre­pre­nø­ren Ene­mær­ke & Peter­sen A/S og Job­cen­te­ret i Aar­hus Kom­mu­ne i for­bin­del­se med renove­ring af Lang­kær­par­ken i Tilst. Nu er pro­jek­tet ble­vet nomi­ne­ret til Alme­ne Fag­pri­ser som bed­ste boligso­ci­a­le pro­jekt. Alme­ne Fag­pri­ser er en hyl­dest til alle de vær­di­ska­ben­de akti­vi­te­ter, som fore­går i boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne overalt i Dan­mark og har ind­fly­del­se på man­ge bebo­e­res hverdag.

For­må­let med pri­ser­ne er at aner­ken­de de man­ge sto­re ind­sat­ser og vær­di­ska­ben­de akti­vi­te­ter, som fore­går i boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne overalt i Dan­mark og sam­ti­dig lære af de gode løs­nin­ger, så hele bran­chen udvik­ler sig. Vin­der­ne vil mod­ta­ge bran­chens sam­le­de skul­der­klap og et sym­bolsk tro­fæ som en mar­ke­ring af en frem­ra­gen­de og pris­vær­dig løs­ning inden­for arbej­det med alme­ne boliger.

Job First foku­se­rer på den grup­pe­ba­se­re­de indsats

Pro­jek­tet har med udgangs­punkt i en fri­vil­lig afta­le med Ene­mær­ke & Peter­sen og en nyud­vik­let meto­de foku­se­ret på grup­pe­ba­se­ret ind­sats, hur­tig opstart og men­to­rer skabt bemær­kel­ses­vær­di­ge resul­ta­ter i for­hold til at få udsat­te unge uden kon­ti­nu­er­lig kon­takt til job­cen­te­ret og uden til­knyt­ning til arbejds­mar­ke­det i arbej­de. I alt 24 unge med mar­kan­te bar­ri­e­rer i for­hold til arbejds­mar­ke­det har været ansat ved byg­ge­ri­et i peri­o­den frem til august 2016. Halv­de­len af de unge var i arbej­de eller uddan­nel­se i slut­nin­gen af 2016.

 

Hvor­for er Job First nomineret?

Vi står over­for en sam­fund­s­ø­ko­no­misk udfor­dring, der på sigt kan bety­de, at en stor grup­pe unge men­ne­sker ikke gen­nem­fø­rer deres uddan­nel­se eller fal­der helt uden for arbejds­mar­ke­det. Når unge ikke får uddan­nel­se og kon­takt til arbejds­mar­ke­det kan det mær­kes i de udsat­te bolig­om­rå­der. De alme­ne boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner har der­for en sær­lig moti­va­tion for at sik­re beskæf­ti­gel­se og uddan­nel­se til deres unge bebo­e­re. Her kan Job First pro­jek­tet og den udvik­le­de meto­de være et eksem­pel til efterfølgelse.

 

Hvor­dan bidra­ger Job First til samfundet?

Pro­jek­tet med­vir­ker til at løf­te loka­l­om­rå­det gen­nem øget beskæf­ti­gel­se og uddan­nel­se for bebo­er­ne. Job First er lyk­ke­des med at akti­ve­re og beskæf­ti­ge en grup­pe unge som ikke tid­li­ge­re har været på arbejds­mar­ke­det og fast­hol­de stør­ste­delen af dem. Sam­ti­dig har pro­jek­tet imø­de­kom­met pro­ble­met med rek­rut­te­rings­pro­ble­mer og prak­tik­plad­ser inden­for byggefagene.

Hvil­ken vær­di eller resul­ta­ter har Job First skabt?

I hele 2016 var udgif­ter­ne til hær­værk og ind­brud i Lang­kær­par­ken min­dre end halv­de­len af hvad det koste­de i sid­ste kvar­tal af 2013, hvil­ket var umid­del­bart inden ”Job First” star­te­de ulti­mo 2014.
Der­u­d­over har:

  • 24 unge har været ansat i fuld­tids­ar­bej­de ved byggeriet
  • 6 unger har været ansat hos mere end et fir­ma i perioden
  • Et år efter pro­jek­tet var i gang var 80 % sta­dig i arbej­de eller på uddannelse.

 

Hele 131 pro­jek­ter var indstil­let til Alme­ne Fag­pri­ser, vin­der­ne fin­des på Alme­ne Bolig­da­ge, 17. og 18. novem­ber i Aarhus.

Læs mere om Job First her.

Læs mere om Langkærparken.