”Det er super godt tænkt, at bru­ge de loka­le kræf­ter, når vi ska­ber for­bed­rin­ger i bolig­om­rå­der­ne. De unge bli­ver en del af sjak­ket på en arbejds­plads og mær­ker, at der er brug for dem.” sag­de Jens Joel (S), da han i dag sam­men med Fat­ma Øktem (V), Jonas Dahl (SF) og Niko Grün­feld (ALT) besøg­te Byg Op-pro­jek­tet i renove­rin­gen af Rosenhøj.

Byg Op har ind­til nu fået 35 bebo­e­re i beskæf­ti­gel­ses­for­løb i byg­ge­ri­et – for fem har det bety­det en uddan­nel­ses­af­ta­le og for 8 en ordi­nær ansæt­tel­se. Udover at gøre en hånd­gri­be­lig for­skel i enkelt­per­so­ners liv, er det med til at løf­te bolig­om­rå­det som hele. Det ska­ber et stør­re ejer­skab for byg­ge­sa­gen og bolig­om­rå­det og fore­byg­ger sam­ti­dig hær­værk og tyveri.

Kon­kret har byg­her­re (boli­gor­ga­ni­sa­tio­nen Aar­hus Omegn) fra start ind­skre­vet soci­a­le klau­su­ler i udbuds­materialet, der for­plig­ter de ­vin­den­de entre­pre­nør­fir­ma­er til at opret­te både lære­pladser og virksomheds­praktikker under byg­ge­sa­gen. I det­te for­løb har bolig­organisationen ind­gå­et et sam­arbejde med Det Boligso­ci­a­le Fælles­sekretariat om pro­jek­tet Byg Op, der dag­ligt fun­ge­rer som bin­de­led mel­lem byg­her­re, entre­pre­nø­rer og beboere.

Jens Joel (S), Jonas Dahl (SF), Fat­ma Øktem (V) og Niko Grün­feld (ALT) var en tur rundt på byg­ge­plad­sen, hvor de mød­te to bebo­e­re, der var ble­vet fuld­tids­an­sat i byg­ge­ri­et. Leif Jen­sen, direk­tør for Aar­hus Omegn, for­tal­te om boli­gor­ga­ni­sa­tio­nens unik­ke sam­ar­bej­de med Byg Op og hvor­dan de gen­nem de soci­a­le afta­ler med entre­pre­n­eu­rer helt fra star­ten af pro­ces­sen sik­re­de den nød­ven­di­ge soci­a­le ansvar­lig­hed til at tage loka­le ind i ansæt­tel­ses­for­løb. Repræ­sen­tan­ter fra de to hove­d­en­tre­pre­nø­rer Wico­tec Kir­keb­jerg og Ene­mær­ke Peter­sen for­tal­te også om, at det var gået langt bed­re og min­dre smer­te­frit, end de fra start af hav­de forventet.