Nyhed fra Fag­bla­det Boli­gen af Sig­ne Schlichtkrull:

Boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus hjæl­per mobi­le test­cen­tre og får bebo­e­re til at teste for corona.


Siden star­ten af august har de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i syv udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus støt­tet op om Region Midtjyl­lands mobi­le cor­o­na-test­cen­tre. De boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re sør­ger for alt fra strøm til test­per­so­na­lets com­pu­te­re til kødan­nel­se og infor­ma­tion til bor­ge­re, der kom­mer for at bli­ve testet.

”Test­fol­ke­ne kom­mer og gør det, de er gode til: at teste. Alt det andet gør vi, så de kan arbej­de hur­tigt med at teste bor­ger­ne og ikke bru­ge tid på spørgs­mål,” siger Sus­an­ne Bøge­lund, leder af den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i bolig­om­rå­det Her­redsvang, der lig­ger med sine 1.630 boli­ger i den vest­li­ge del af Aarhus.

Hel­heds­pla­nen er et sam­ar­bej­de mel­lem AAB, Ring­går­den, Almen­Bo Aar­hus, Bolig­kon­to­ret Århus og Aar­hus Kom­mu­ne med til­skud fra Landsbyggefonden.

Den før­ste dag test­vog­ne­ne åbne­de i Her­redsvang blev 800 per­so­ner testet. Siden da har de holdt fire gan­ge i området

”Det tje­ner jo et fan­ta­stisk godt for­mål, så vi gør det rig­tigt ger­ne. Vi har valgt at sige, at vi alle sam­men skal være med til at under­støt­te, at cor­o­nas­mit­ten fal­der,” siger hun.

Man­ge min­dre og spred­te smitteudbrud

Aar­hus Kom­mu­ne har givet Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at opga­ven med at for­mid­le nød­ven­dig infor­ma­tion om smit­te­be­kæm­pel­sen til boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner og boligso­ci­a­le indsatser.

”Det giver god mening,” siger Gorm Ole­sen, der arbej­der med kom­mu­ni­ka­tion i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Det har af Aar­hus Kom­mu­ne fået opga­ven at for­mid­le nød­ven­dig infor­ma­tion om smit­te­be­kæm­pel­se til boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner og boligso­ci­a­le indsatser.

”Det giver god mening, da de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re har et stort net­værk i bolig­om­rå­der­ne. Vi har opfor­dret dem til at påta­ge sig opga­ven, og det har de gjort,” siger Gorm Ole­sen, der er kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, der dri­ves af de aar­hu­si­an­ske boligorganisationer.

De boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus har ikke tid­li­ge­re udført den type sund­heds­ind­sats i den måle­stok. Bag­grun­den er, at Sta­tens Serum Insti­tut i august vur­de­re­de, at cor­o­na-situ­a­tio­nen i Aar­hus var bekym­ren­de, for­di der var tegn på man­ge min­dre, geo­gra­fisk spred­te udbrud. Siden da har Region Midtjyl­lands test­vog­ne holdt en til to gan­ge om ugen fra klok­ken 09:00–16:00 i de seks bolig­om­rå­der: Lang­kær­par­ken, Bis­pe­ha­ven, Her­redsvang, Fry­den­lund, Viby Syd og Viby C. I Gel­lerup­par­ken har test­sta­tio­nen holdt åben hver dag siden star­ten af august.

Pod­nings­ud­styr kun­ne ikke tåle vand

”Vi sva­rer på hund­red­vis af spørgs­mål og sør­ger for pavil­lo­ner, afspær­ring og vand til bor­ger­ne i 30 gra­ders var­me. Vi regu­le­rer køer­ne, når 150–200 bebo­e­re og bor­ge­re trop­per op fra mor­genstun­den og læn­ge inden åbnings­tid og sør­ger for, at de står med 1 meters afstand,” siger Sus­an­ne Bøgelund.

”En af dage­ne kom der et kæm­pe regn­skyl, og så siger tester­ne, at deres pod­nings­ud­styr ikke kan tåle fugt og vand. Så fik vi dem hur­tigt flyt­tet ind i foy­e­ren i vores kul­tur­hus,” for­tæl­ler hun.

De boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re løser man­ge prak­ti­ske opga­ver, men ind­sat­sen fun­ge­rer også set med boligso­ci­a­le øjne.

”Det styr­ker fæl­les­ska­bet i bolig­om­rå­det at kom­me og bli­ve testet. Bebo­er­ne gør en ind­sats sam­men med Region Midtjyl­land og deres test­folk for at få smit­ten ned,” siger Sus­an­ne Bøgelund.

Tænk­te ikke de skul­le testes – men det blev de

I dage­ne mel­lem test­vog­ne­ne arbej­der de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re på, at bebo­er­grup­per, der ikke er så til­bø­je­li­ge til at bli­ve testet, alli­ge­vel bli­ver det, for­tæl­ler Sus­an­ne Bøgelund.

”For eksem­pel vores unge dren­ge, som ophol­der sig meget i sto­re grup­per, syn­tes ikke, det var noget, de behø­ve­de at gøre. Dem har vi alle sam­men fået hen og bli­ve testet, og nu bru­ger de også mund­bind,” siger Sus­an­ne Bøgelund.

Det sam­me gæl­der en grup­pe loka­le alko­ho­li­ke­re, der har et skur nær tor­vet i Herredsvang.

”Så har vi nog­le nøg­le­per­so­ner i de for­skel­li­ge etni­ske grup­per, for eksem­pel soma­li­ske og ara­bi­ske nøg­le­per­so­ner, og dem har vi brugt til at gå ud sam­men med, rin­ge på døre og snak­ke med fami­li­er og under­støt­te, at de bli­ver testet næste gang test­vog­nen er der,” siger Sus­an­ne Bøgelund.

Iføl­ge sund­hedsmyn­dig­he­der­ne går udvik­lin­gen i smit­te­tal­le­ne i Aar­hus den rig­ti­ge vej.