Iværk­sæt­ter­un­ge er et valg­fag, som ele­ver på 5 sko­ler i Aar­hus har kun­ne væl­ge de sid­ste to år, og det har mere end 140 ele­ver fore­lø­bigt benyt­tet sig af. Det er sko­ler­ne og de loka­le hel­heds­pla­ner, som sam­men med ele­ver­ne til­ret­te­læg­ger hvad der skal ske.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at arran­ge­rer og afhol­der nu i sam­ar­bej­de med Fon­den for Entre­pre­nør­skab et kur­sus hen­vendt lære­re, boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re, lede­re, kon­su­len­ter m.v.

På det­te gra­tis kur­sus vil vi løf­te slø­ret for nog­le af erfa­rin­ger­ne og præ­sen­te­re værk­tø­jer og for­løb, som del­ta­ger­nes kan omsæt­te og bru­ge i egen under­vis­ning og praksis.

Pro­gram:
08.30 – 09.00 Mor­gen­brød og regi­stre­ring
09.00 – 09.15 Vel­komst
09.15 ‑09.45 Bag­grund – hvad er Iværk­sæt­ter­un­ge?
09.45 ‑10.30 Hvad kan entre­pre­nør­skab og innova­tion gøre ved:
— H/D – de nye valg­fag
— Pro­jektop­ga­ven
— Andre fag og for­løb
10.30 ‑10.45 Kaf­fe
10.45 – 12.00 Prøv det selv. Et kort innova­tions­for­løb, som kan bru­ges hjem­me i klas­sen
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 13.30 Innova­tions­for­løb fort­sat
13.30- 14.30 Hvor­dan kom­mer jeg vide­re og hvor kan jeg få mere hjælp?
14.30 – 15.00 Afslut­ning og opsamling

Prak­tik:
Sted: VIA CAMPUS, Aar­hus C, loka­le E0.05
Tid: 10. okto­ber 2019. 08.30 – 15.00
Pris: Gra­tis
Til­mel­ding og spørgs­mål: Peter Ras­mus­sen29160511

Sid­ste frist for til­mel­ding: 1. okto­ber 2019

Se hele pro­gram­met her.