Vil du udvik­le og styr­ke dine kom­pe­ten­cer i arbej­det i udsat­te bolig­om­rå­der og sam­ti­digt bli­ve klo­ge­re på din egen prak­sis. VIA Efter og vide­reud­dan­nel­se udby­der igen faget Teo­ri­er og meto­der i det boligso­ci­a­le arbej­de.

Det­te modul er rele­vant for ansat­te, der arbej­der i et af de udsat­te bolig­om­rå­der eller som har berø­ring med pro­ble­ma­tik­ker, som rela­te­rer sig til udsat­te boligområder.

Modu­let giver den stu­de­ren­de grund­lag for at udvik­le, plan­læg­ge, koor­di­ne­re og lede boligso­ci­a­le ind­sat­ser i soci­alt udsat­te bolig­om­rå­der med fokus på bru­ger­ind­dra­gel­se og grup­pe­ba­se­ret arbej­de i boligområder.

Her­un­der opnår den stu­de­ren­de teo­re­tisk og empi­risk viden om den boligso­ci­a­le sek­tor og om soci­a­le for­hold i rela­tion til udsat­te bolig­om­rå­der og sam­ti­digt bli­ve dyg­ti­ge­re til at for­hol­de sig kri­tisk til for­skel­li­ge teo­re­ti­ske perspektiver.

Det ind­går føl­gen­de emner i modulet:

  • Poli­ti­ske og orga­ni­sa­to­ri­ske ram­mer for det boligso­ci­a­le arbejde
  • Teo­re­ti­ske for­stå­el­ser og empi­ri­ske ana­ly­ser af segre­ga­tions­pro­ces­ser – årsa­ger og konsekvenser
  • Meto­der til arbej­det med lokalt demo­kra­ti, bru­ger­ind­dra­gel­se og empowerment
  • Det tvær­fag­li­ge og tvær­sek­to­ri­el­le sam­ar­bej­de i det boligso­ci­a­le arbejde
  • Nye­re per­spek­ti­ver i det boligso­ci­a­le arbejde
  • Evi­dens og meto­der til eva­lu­e­ring af boligso­ci­a­le indsatser.

Det er afgø­ren­de, at du brin­ger dine egne erfa­rin­ger i spil, såle­des at den teo­re­ti­ske læring kan omsæt­tes i din hverdagspraksis.

Du kan læse mere om faget på VIA Efter- og vide­reud­dan­nel­ses hjemmeside.