Pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne har været et sam­ar­bej­de mel­lem Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og Aar­hus Kom­mu­nes magi­strat for Sund­hed og Omsorg(MSO). I løbet af de syv års sund­heds­ind­sats har alle par­ter haft et fæl­les ønske om at udvik­le meto­der til at øge lig­hed i sund­hed mel­lem soci­alt udsat­te bolig­om­rå­der og det øvri­ge Aar­hus. En ny eva­lu­e­ring viser nu hvil­ken mer­vær­di pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er har skabt.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har ulti­mo 2017 udar­bej­det en eva­lu­e­ring, der har under­søgt hvil­ken mer­vær­di Sund­heds­ca­fe­er­ne ska­ber ved at være tæt­te­re på udsat­te mål­grup­per, som det ordi­næ­re sund­heds­væ­sen har svært ved at nå, og ved at bro­byg­ge dis­se til rele­van­te sundhedstilbud.

Eva­lu­e­rin­gen viser, at:

  • De besø­gen­de i Sund­heds­ca­fe­er­ne over­ord­net fal­der i to grup­per. Den ene ”har over­skud til at tage vare på egen sund­hed. […] Den anden er mere bela­ste­de, både fysisk og ofte psy­kisk. Det er bebo­e­re, der er pla­get af liv­stils­syg­dom­me, PTSD, stres­ssymp­to­mer m.v.”.
  • En væsent­lig del af Sund­heds­ca­fe­ens besø­gen­de er sam­men­fal­den­de med den grup­pe, forsk­nin­gen peger på som væren­de ramt af ulig­hed i sundhed.
  • Hoved­par­ten af de besø­gen­de (63%) er ble­vet opmærk­som­me på Sund­heds­ca­fe­er­ne gen­nem den boligso­ci­a­le ind­sats i området.
  • Besøg i Sund­heds­ca­fe­en har fået 28% af respon­den­ter­ne til at opsø­ge andre til­bud i nær­om­rå­det […] 19% har opsøgt til­bud hos Fol­kes­und­hed Aar­hus og 12% har opsøgt egen læge.

 

Læs hele eva­lu­e­ring her­un­der eller se den som PDF.