Ny leder for Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat

26. jan 2018 | Pres­se­med­del­el­se

Et enigt ansæt­tel­ses­ud­valg har valgt Tho­mas Høj­mark Fegar som ny leder for Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat.

Tho­mas Høj­mark Fegar har tid­li­ge­re været ansat i Lejer­bo som sekre­ta­ri­ats­le­der for den boligso­ci­a­le hel­heds­plan Rum for Liv. Han er i øje­blik­ket pro­jekt­le­der i Dig­ni­ty – Dansk Insti­tut mod tor­tur for pro­jek­tet Trau­ma­ti­se­re­de flygt­nin­ge i udsat­te bolig­om­rå­der, der fore­går i to bolig­om­rå­der i hen­holds­vis Køben­havn og Aarhus.

Tho­mas Høj­mark Fegar bor på nuvæ­ren­de tids­punkt i Vær­lø­se sam­men med sin hustru og tre søn­ner. Fami­li­en har dog læn­ge haft et ønske om at flyt­te til­ba­ge til Aar­hu­s­om­rå­det, hvor de oprin­de­lig kom­mer fra.

Tho­mas Høj­mark Fegar star­ter som sekre­ta­ri­ats­le­der den 1. marts.