Udlændinge‑, Inte­gra­tions- og Bolig­mi­ni­ste­ri­et har udgi­vet rap­por­ten Byg Dem Op, som udover det nært­be­slæg­te­de navn også deler man­ge af de sam­me erfa­rin­ger, som gør sig gæl­den­de i det dag­li­ge arbej­de i Byg Op.

Med rap­por­ten ønsker mini­ste­ri­et at inspi­re­re aktø­rer på tværs af sek­to­rer …til at bru­ge byfor­ny­el­se- og renove­rings­pro­ces­ser i udsat­te bolig­om­rå­der til at ska­be reel­le soci­a­le løft, og rap­por­ten sam­ler erfa­rin­ger fra både dan­ske og inter­na­tio­na­le projekter.
Rap­por­tens fokus begrun­des med, at hver gang en bor­ger fra et udsat bolig­om­rå­de bevæ­ger sig fra kan­ten af sam­fun­det til beskæf­ti­gel­se, spa­rer sam­fun­det 15 mil­li­o­ner kro­ner, byg­ge­bran­chen får kva­li­fi­ce­ret arbejds­kraft, og områ­der­ne bli­ver tryg­ge­re og bed­re bo i for alle.
Rap­por­ten er ikke mindst inspi­re­ren­de i sin præ­sen­ta­tion af syv for­skel­li­ge pro­jek­ter, der på hver deres måde sæt­ter to stre­ger under, hvor­for det giver mening at sam­men­tæn­ke byg­ge­pro­jek­ter med en soci­al (beskæftigelses-)indsats.

Læs rap­por­ten her.