Lige op til Grund­lovs­dag blev de sid­ste kas­ser pak­ket ned og flyt­te­læs­set kørt afsted. Så lige nu har vi travlt med at fin­de på plads i vores nye loka­ler i Pak­hu­se­ne på Aar­hus Ø. Loka­ler­ne på sjet­te sal deler vi sta­dig med Boligso­ci­al­net og BL — Dan­marks Alme­ne Boli­ger, hvil­ket vi er superg­la­de for, da det giver så god mening kol­le­gi­alt og fag­ligt. Vi ser frem til at udfyl­de vores rol­le for det boligso­ci­a­le Aar­hus fra vores nye ram­mer. Vi vil jo fort­sat have vores dag­lig­dag i en vek­sel­virk­ning mel­lem at være ude i de for­skel­li­ge bolig­om­rå­der og være her på kon­to­ret på Aar­hus Ø. I er altid vel­kom­men til at kom­me og besø­ge os, og vi plan­læg­ge også et lil­le arran­ge­ment, hvor sam­ar­bejds­part­ne­re kan kom­me på besøg. Mere om det senere.

Vores nye fysi­ske adresse

Mari­a­ne Thom­sens Gade 2F, 6.1
8000 Aar­hus C

Men de ikke-fysi­ske adres­ser er som de ple­jer, så I fort­sat kan fin­de os på Face­book, Lin­ke­dIn og her på hjem­mesi­den fs-aarhus.dk.

Nyt logo

Vi har her i Cor­o­na­ti­den haft en hur­tig pro­ces omkring at få et nyt logo. Det synes vi, er helt natur­ligt at lan­ce­re sam­ti­dig med vores flyt­ning. I kan se vores nye logo på top­pen af siden, og vi er gla­de for et lidt simp­le­re udtryk, der sta­dig udtryk­ker vores rol­le lige der mel­lem men­ne­sker og boliger.