Her­un­der invi­te­rer vi alle sam­ar­bejds­part­ne­re til vores årlig nytårs­kur den 7. janu­ar 2016, hvor vi også udde­ler pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl. Der­u­d­over kan man se alle de nomi­ne­re­de til pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl og så er der også lige en jule­hil­sen. God fornøjelse…

Invi­ta­tion til nytårs­kur på Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat.
Se e‑mailen i din browser

INVITATION TIL NYTÅRSKUR

Kære sam­ar­bejds­part­ner

Du invi­te­res her­med til årets nytårs­kur på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at tors­dag den 7. janu­ar kl. 15.00 — 17.00.

Vi ser års­skif­tet som en god anled­ning til at sam­le alle vores gode sam­ar­bejds­part­ne­re, så vi kan ønske hin­an­den godt nytår og tak­ke for sam­ar­bej­det gen­nem året, der gik.

På dagen vil vi også offent­lig­gø­re Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl, som er en vel­fortjent aner­ken­del­se til én eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i et af bolig­om­rå­der­ne i Aarhus.

Pro­gram

Vel­komst
Anders Rønnebro
For­mand for Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats styregruppe

Året der gik — og året der kommer
Jens Winther
Leder af Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat

Tale og udde­ling af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl
Jet­te Skive
Råd­mand for Sund­hed og Omsorg

Sted: Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, Sara­lyst Allé 55, 8270 Højbjerg
SU: Sene­st 4. janu­ar på fs-aarhus.dk/nytaarskur

Til­meld dig nu!

ÅRETS BOLIGSOCIALE ILDSJÆL

Se de nominerede

Pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl er ble­vet uddelt af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at siden 2008. Udde­lin­gen af pri­sen sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det ken­der­teg­ner alle de nomi­ne­re­de, at de går for­an og er til inspira­tion for alle i boligområdet.

Her er de nominerede:

Afaf Zeid og Israa Marouf
Gel­lerup / Toveshøj

De to unge piger har mobi­li­se­ret man­ge fri­vil­li­ge unge og for­e­nin­ger og der­med gjort et stort og ihær­digt arbej­de for at gøre uddan­nel­ses­mes­sen i Glo­bus 1 i efter­å­ret til en succes.

Bydels­hus­ud­val­get
Tilst

Udval­get har arbej­det utræt­te­ligt for at vir­ke­lig­gø­re pla­ner­ne om et bebo­er­hus i Tilst. Deres arbej­de inklu­de­rer både alt det prak­ti­ske, det visio­næ­re, men de står også igen og igen som fri­vil­li­ge til arran­ge­men­ter i det nye Bydelshus.

For­e­nin­gen Leg og Lær
Fry­den­lund

For­e­nin­gen Leg og Lær har igen­nem 10 år på fri­vil­lig basis gjort en stor ind­sats med tre ugent­li­ge lek­tie­hjælpsca­fe­er, kon­flikt­løs­ning og fami­lie­in­for­ma­tion i Frydenlund.

Ilham Moha­med Khalif 
Gel­lerup / Toveshøj

Ilham bru­ger en stor del af sin ener­gi og tid på at hjæl­pe kvin­der og børn i loka­l­om­rå­det, hvor hun kon­stant arbej­der for at ska­be bed­re vil­kår for beboerne.

Per­nil­le Hansen
Bis­pe­ha­ven

Per­nil­le gør en stor for­skel i mere end 20 bebo­e­res liv, hun hjæl­per dem til at få en bed­re hver­dag og nye net­værk. Hun kører bl.a. et motions­hold og laver akti­vi­te­ter for ældre udsat­te voks­ne med psy­ki­ske eller soci­a­le problemer.

Rodwan Aden
Viby Syd

Han stil­ler altid vel­vil­ligt op til arran­ge­men­ter i bolig­om­rå­det. Han er en rol­lemo­del for de unge i områ­det og stå bl.a. for ugent­li­ge træ­nin­ger i gadesport.

Tri­ne Niebuhr
Elsted­høj / Lystrup

Tri­ne er for­gangskvin­de for andre bebo­e­re i Lystrup, hvor hun er ind­be­gre­bet af en god nabo, der altid har øje for andre. Om det er at hjæl­pe en lokal kræft­syg nabo eller når Tri­ne altid stil­ler op for at foto­gra­fe­re til loka­le arrangementer.

Vi glæ­der os til at ønske vin­de­ren til­lyk­ke til nytårs­ku­ren den 7. januar.

JULEHILSEN

Glæ­de­lig boligso­ci­al jul

Vi vil ger­ne sam­me med invi­ta­tio­nen til vores nytårs­kur ønske glæ­de­lig jul og godt nytår. Især vil vi ger­ne sige tak for sam­ar­bej­det gen­nem 2015.

Her på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at arbej­der vi utræt­te­ligt på at under­støt­te og udvik­le det boligso­ci­a­le arbej­de i Aarhus.
I 2015 har vi blandt andet gjort det ved at støt­te og hjæl­pe byens boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner og de boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner gen­nem ana­ly­se­ar­bej­de, pro­ce­se­va­lu­e­rin­ger, fun­dra­i­sing, net­værks­ar­bej­de og pro­jekt­støt­te.
Der­u­d­over sæt­ter vi gen­nem vores bydæk­ken­de udvik­lings­pro­jek­ter Byg Op, Mænds Møde­ste­der, Sund­heds­caféer­ne, VIADEM og Kvin­de­hu­set fokus på udvik­lings­po­ten­ti­a­ler på tværs af byen.
Slut­te­ligt har vi et godt og tæt sam­ar­bej­de med Aar­hus Kom­mu­ne, hvor vi kon­stant arbej­der for at ska­be stra­te­gi­ske sam­ar­bej­der, der hvor det gav­ner bebo­er­ne mest.

Alt det­te kan vi ikke gøre uden vores fan­ta­sti­ske sam­ar­bej­de med jer.

Tak og glæ­de­lig jul!

På veg­ne af Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat
Jens Winther

FS-AARHUS.DK