Fre­dag den 23. novem­ber kl. 16.00 invi­te­rer Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at alle boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus til fag­ligt oplæg med efter­føl­gen­de jule­frokost. Efter­mid­da­gen byder på fag­ligt oplæg med Claus Bech-Dani­el­sen, der er pro­fes­sor på Aal­borg Uni­ver­si­tet og har fulgt udvik­lin­gen i de udsat­te bolig­om­rå­der gen­nem man­ge år. Efter­føl­gen­de vil afte­nen byde på dej­lig mad, spæn­den­de sel­skab og for­hå­bent­lig også et par gode indslag fra boligso­ci­a­le medarbejdere.

 

Claus Bech-Dani­el­sen

Claus Bech-Dani­el­sen er pro­fes­sor på Aal­borg Uni­ver­si­tet. Han har fulgt udvik­lin­gen i de udsat­te bolig­om­rå­der gen­nem man­ge år, og han vil i sit oplæg give en opsum­me­ring af de for­skel­li­ge for­mer for fysi­ske ind­sat­ser, der er ble­vet gen­nem­ført gen­nem tiden. På den bag­grund vil Claus for­tæl­le om ten­den­ser­ne i aktu­el­le renove­rin­ger og i de sto­re bystra­te­gi­ske ind­sat­ser. Claus vil sæt­te fokus på ønsket om at ska­be soci­alt blan­de­de bykvar­te­rer og på de fysi­ske omdan­nel­sers soci­a­le effekter.

I sit oplæg vil Claus han blandt andet træk­ke på sin bog Fra ghet­to til blan­det by, som han udgav for et lil­le år siden. Der vil være mulig­hed for spørgs­mål og debat i for­bin­del­se med oplægget.

 

Prak­tisk

Tids­punkt: Fre­dag 23. novem­ber kl. 16.00 — Jule­froko­sten begyn­der kl. 17.30

Sted: Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, Sara­lyst Allé 55, 8270 Højbjerg

Pris: 200 kr. for fag­ligt oplæg og jule­frokost som inklu­de­rer mad og snaps — reste­ren­de drik­ke­va­rer skal man selv med­brin­ge. Hvis man kun del­ta­ger i det fag­li­ge oplæg, er det gratis.

Spørgs­mål: Kan ret­tes til: Gorm Ole­sen: 24409634 eller 

Til­mel­din­gen er desvær­re lukket.