Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det ken­der­teg­ner alle de nomi­ne­re­de, at de går for­an og er til inspira­tion for alle i boligområdet.

Vin­de­ren af pri­sen vil bli­ve offent­lig­gjort af borg­me­ster Jacob Bunds­gaard på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats nytårs­kur tors­dag den 4. janu­ar. Pri­sen er på 3.000 kr., som er done­ret af Arbej­der­nes Lands­bank. Til nytårs­ku­ren vil alle de nomi­ne­re­de ildsjæ­le bli­ve aner­kendt. Det er tien­de gang, at Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at udde­ler pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl.

 

Abdinasir Jama

Abdi­na­sir Jama

Gel­lerup-Toves­høj

Abdi­na­sir Jama har været fri­vil­lig over 16 år, hvor han har styr­ket Gel­lerup-Toves­høj inden­for de områ­der han bræn­der for: Med­bor­ger­skab, fæl­leskab, bro­bygning og beboerinddragelse.

Byt Til Nyt frivillige

Byt Til Nyt frivillige

Elsted­høj

Byt Til Nyt har nu eksi­ste­ret i tre år, og dri­ves ude­luk­ken­de af en grup­pe faste fri­vil­li­ge, til glæ­de og gavn for man­ge fami­li­er i Lystrup og omegn. De fri­vil­li­ge står for alt i Byg Til Nyt.

Ilham Mohamed

Ilham Moha­med

Gel­lerup-Toves­høj

Ilham har været aktiv fri­vil­lig i rig­tigt man­ge år og er lidt af en blæks­p­rut­te, hun er for­mand i Fami­li­e­Net­værk, næst­for­mand i afde­lings­be­sty­rel­sen, bydels­mor, Samvir­ket og er meget aktiv i man­ge mærkesager.

Faten El-Youssef

Faten El-Yous­sef

Bis­pe­ha­ven

Faten El-Yous­sef er en rol­lemo­del for andre kvin­der i Bis­pe­ha­ven. Hun dri­ver på fri­vil­lig basis en stor mor-barn-grup­pe, som er et fami­lie­forum, hvor børn og for­æl­dre er sam­men om fæl­les­skab og aktiviteter.

Kenneth Dupont

Ken­neth Dupont

Tri­ge

Ken­net Dupont har været en af de dri­ven­de kræf­ter i etab­le­rin­gen af Mænds Møde­sted i Tri­ge, er pri­mus­mo­tor for Tri­ge Film­klub og arbej­der hele tiden på at etab­le­re fæl­les­ska­ber bebo­er­ne imellem.

Lennart Hæe

Len­nart Hæe

Viby Syd

Len­nart Hæe har med­vir­ket til posi­ti­ve for­an­drin­ger i man­ge børn og unges liv i Viby Syd gen­nem åre­ne, hvor han har skaf­fet men­to­rer og kontakt­personer, været bisid­der i ­kom­mu­nen og meget mere.

Liselotte Plesner

Lise­lot­te Plesner

Kvin­de­hu­set

Lise­lot­te Ples­ner har i ti år været koor­di­na­tor for Kvin­de­hu­sets lektie­hjælp, der fore­går hver søn­dag i Kvin­de­hu­set. Hun har med sin per­son­lig­hed og dybe enga­ge­ment sik­ret at Kvin­de­hu­set år efter år har haft et kor­ps af fri­vil­li­ge kvinder.

Mahmoud Halimah

Mah­moud Halimah

Bis­pe­ha­ven

Mah­moud har været med til at ska­be det nye pro­jekt Bispe­havens Køk­ken. Et mul­ti­kul­tu­relt fæl­les­køk­ken der blandt andet skal give unge iværk­sæt­te­re og mad­g­la­de fra Bis­pe­ha­ven et spring­bræt til omverdenen.