I star­ten af sep­tem­ber tog en århu­si­ansk dele­ga­tion på 26 boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re til Utre­cht, for at få inspira­tion til arbej­det med udsat­te bolig­om­rå­der. I den­ne rap­port kan du læse om nog­le af de erfa­rin­ger, som vi fik på turen.

Rap­por­ten kan down­lo­a­des her eller læses herunder: