Hvor­dan kan vi hjæl­pe hin­an­den og borgerne?

Bor­ger­ser­vi­ce vil ger­ne nå ud til så man­ge bor­ge­re som muligt i for­hold til digi­ta­li­se­ring og vil ger­ne sam­ar­bej­de med boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re, om hvor­dan vi hjæl­per bor­ger­ne bedst muligt med at mestre egen sag. Der­for vil Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Bor­ger­ser­vi­ce ger­ne invi­te­re til et samarbejdsmøde.

På mødet vil der bli­ve drøftet:

  • Infor­ma­tion om NemID – hvem kan få NemID, og hvad er der brug for til udstedelse
  • Infor­ma­tion om for­skel­len på fri­ta­gel­ser og und­ta­gel­ser, og hvor­dan de laves
  • Dia­log om frem­ti­di­ge sam­ar­bej­de — hvor­dan når vi bor­ger­ne bedst?

Mødet vil være rele­vant for alle boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re, der nog­le gan­ge optræ­der i en råd­giv­nings­funk­tion eller lig­nen­de. Der er lagt op til et frem­ti­digt sam­ar­bej­de, så kom ger­ne med dine gode ideer.

Tirs­dag den 31. janu­ar kl. 9 — 12 i Kul­tur­hus Her­redsvang, Kap­pel­væn­get 2, 8210 Aar­hus V.

Arran­ge­men­tet er for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re og med­ar­bej­der­ne i boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne i Aar­hus, det er ikke nød­ven­digt med tilmelding.