Den 11. april afhol­des den før­ste kon­kur­ren­ce i pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge. Iværk­sæt­ter­un­ge har til for­mål at give ele­ver i 7.–9. klas­se iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer og ‑erfa­rin­ger og at give dem et sted, hvor de kan omsæt­te teo­ri til prak­sis. På den måde er ele­ver­ne med til at ska­be en iværk­sæt­ter­kul­tur i udsat­te bolig­om­rå­der i Aarhus.

Siden som­mer­fe­ri­en har 100 ele­ver fra 6 fol­ke­sko­ler i Aar­hus fulgt under­vis­nin­gen i et helt nyt iværk­sæt­ter­valg­fag som en del af pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge. I valg­fa­get har ele­ver­ne arbej­det med at orga­ni­se­re nye, spæn­den­de og innova­ti­ve løs­nin­ger i deres loka­l­om­rå­der til stor glæ­de for både klas­se­kam­me­ra­ter og bebo­e­re. Sam­ti­dig har de unge udvik­let deres kre­a­ti­ve kom­pe­ten­cer og er ble­vet bevid­ste om, hvad det vil sige at være en god iværksætter:

”I star­ten, når lærer­ne sag­de: ’Prøv at fin­de på en ide’, så tænk­te jeg: ’Jamen hvor­dan?’, men nu har vi lært det, og kan fin­de på vores egne ide­er. Jeg har også lært, at en god iværk­sæt­ter en per­son, som tør at sprin­ge ud i det, og ikke tæn­ker: ’Nej, det kan jo ikke lade sig gøre.” Sofie Usen Jen­sen, 7. klas­ses elev på Bak­ke­gårds­sko­len i Tri­ge, og del­ta­ger i valg­fa­get Iværk­sæt­ter­un­ge (På bil­le­det tv.)

”Iværk­sæt­ter­valg­fa­get lig­ner ikke de andre fag i sko­len, for her skal man ikke sid­de i et klas­se­lo­ka­le og skri­ve med kug­le­pen og bly­ant, men man skal ud og få ide­er, der kan bru­ges i den vir­ke­li­ge ver­den. For mig er en god iværk­sæt­ter er en, som både er god til at få ide­er og god til at udvik­le dem”. Mutja­ba Fadel Jalil Sar­he­ed, 7. klas­ses elev på Bak­ke­gårds­sko­len i Tri­ge, og del­ta­ger i Iværk­sæt­ter­un­ge (På bil­le­det th.)

Sofie og Mutja­ba glæ­der sig til årets sto­re iværk­sæt­ter­kon­kur­ren­ce, som fore­går den 11. april på God­s­ba­nen i Aar­hus. Her skal de vise deres ide­er frem og dyste mod byens andre valg­fags­hold i pro­jek­tet. De i alt 100 ele­ver kæm­per til kon­kur­ren­cen om at vin­de en af føl­gen­de fire priser:

  • Hoved­pris: Årets Projekt
  • Sær­pris for bed­ste formidling
  • Sær­pris for vil­de­ste idé
  • Publi­kums­pri­sen – ele­ver­ne stem­mer på dagen

Dom­mer­ne til kon­kur­ren­cen er loka­le iværk­sæt­te­re og ildsjæ­le fra iværk­sæt­ter­mil­jø­et i Aar­hus, mens sel­ve over­ræk­kel­sen af pri­ser­ne fore­ta­ges af råd­man­den for Børn og Unge, Tho­mas Medom:

”Det er jo fan­ta­stisk at se, hvor­dan en idé til et nyt moti­ve­ren­de lærings­mil­jø, der skal styr­ke iværk­sæt­ter­ly­sten i alme­ne bolig­om­rå­der, er ble­vet til vir­ke­lig­hed. Det er vig­tigt for et bolig­om­rå­de, at de, der bor der, enga­ge­rer sig i at gøre det til et rart sted at være. Der­for er det meget spæn­den­de at føl­ge det nye iværk­sæt­ter­valg­fag, som Fon­den for Entre­pre­nør­skab og Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har udvik­let i sam­ar­bej­de med Aar­hus Kom­mu­ne og Den AP Møl­ler­ske Støt­te­fond.”. Tho­mas Medom, råd­mand for Børn & Unge i Aar­hus Kommune

 

OM IVÆRKSÆTTERUNGE

Iværk­sæt­ter­un­ge er et pro­jekt, hvor seks sko­ler i Aar­hus, Ung i Aar­hus Syd og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner arbej­der sam­men. Målet er at give ele­ver i 7.–9. klas­se iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer og ‑erfa­rin­ger og at give dem et sted, hvor de kan omsæt­te teo­ri til prak­sis. På den måde er de med til at ska­be en iværk­sæt­ter­kul­tur i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus. Både dansk og inter­na­tio­nal forsk­ning viser, at entre­pre­nør­skabs-under­vis­ning øger ele­vers lyst til at bli­ve iværk­sæt­te­re og de får stør­re til­tro til deres egne kom­pe­ten­cer. Ele­ver, som har del­ta­get i entre­pre­nør­skabs­un­der­vis­ning, vil have en øget sand­syn­lig­hed for at arbej­de med innova­tion, at bli­ve iværk­sæt­te­re og at bli­ve lede­re sene­re i livet. Pro­jek­tet bli­ver fulgt tæt af for­ske­re, og målet er, at pro­jek­tet skal kun­ne udbre­des til andre områ­der i Dan­mark. Læs mere om pro­jek­tet her: https://fs-aarhus.dk/udviklingsprojekter/ivaerksaetterunge/

 

FAKTA

Fon­den for Entre­pre­nør­skab har sam­men med Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i Aar­hus mod­ta­get 3,9 mil­li­o­ner kro­ner fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond til pro­jek­tet ”Iværk­sæt­ter­un­ge”. Pro­jek­tet fore­går i tæt sam­ar­bej­de med Aar­hus Kom­mu­ne. Pro­jek­tet føl­ges af for­ske­re i de to år, de unge del­ta­ger i under­vis­ning og akti­vi­te­ter. Sam­ti­dig skal der udvik­les en ”best practice”-model, så pro­jek­tet efter­føl­gen­de kan kopi­e­res og imple­men­te­res i sko­ler og udsat­te bolig­om­rå­der andre ste­der i lan­det. Der del­ta­ger seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner og seks sko­ler på tværs af Aar­hus, der sam­ar­bej­der om projektet:

Bis­pe­ha­ven — Ellekærskolen
Gellerup/Toveshøj — Tovshøjskolen
Lang­kær­par­ken — Tilst skole
Præ­ste­van­gen — Rosenvangskolen
Tri­ge­par­ken — Bakkegårdsskolen
Viby Syd — Søndervangskolen