Der var solskin, blå him­mel og sto­re smil da del­ta­ger­ne i Iværk­sæt­ter­un­ge mød­tes i de flot­te­ste ram­mer i Bypar­ken i Gel­lerup for at fin­de årets vin­der og fejre de man­ge innova­ti­ve ele­ver, som har del­ta­get i pro­jek­tet. Vin­der­ne blev to ele­ver fra Ellekærskolen.

For­lø­bet og afslut­nin­gen på Iværk­sæt­ter­un­ge blev i år noget ander­le­des end plan­lagt pga. cor­o­na. Ele­ver fra fire sko­ler i Aar­hus har været med i pro­jek­tet i år og haft valg­fa­get ”Iværk­sæt­ter­un­ge”, men da cor­o­navirus luk­ke­de lan­det ned i marts, spænd­te det også ben for det plan­lag­te for­løb med en stor finale.

Det sat­te dog ikke en stop­per for ele­ver­nes kre­a­ti­vi­tet og opfindsom­hed, og da del­ta­ger­ne fra de fire sko­ler mød­tes til afslut­nin­gen den 11. juni, blev årets vin­der kåret.

Det blev to piger fra Ellekær­sko­len, som har udvik­let en oppu­ste­lig skral­des­pand, der kan bru­ges i par­ker og byrum i for­bin­del­se med arran­ge­men­ter. Præ­mi­en på 5.000 kr. sag­de de seje piger straks, at de vil­le bru­ge på at vide­re­ud­vik­le og pro­du­ce­re deres idé.

Pro­jekt afslut­tet, men det er kun starten

Iværk­sæt­ter­un­ge er et pro­jekt, der har til for­mål at give ele­ver i 7. – 9. klas­se iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer og ‑erfa­rin­ger og at give dem et sted, hvor de kan omsæt­te teo­ri til prak­sis. På den måde er de med til at ska­be en iværk­sæt­ter­kul­tur i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus. Fon­den for Entre­pre­nør­skab og Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at står bag pro­jek­tet i sam­ar­bej­de med Aar­hus Kom­mu­ne. Pro­jek­tet er støt­tet af Den A.P. Møl­ler­ske Støttefond.

Både dansk og inter­na­tio­nal forsk­ning viser, at entre­pre­nør­skabs­un­der­vis­ning øger ele­vers lyst til at bli­ve iværk­sæt­te­re og de får stør­re til­tro til deres egne kom­pe­ten­cer. Ele­ver, som har del­ta­get i entre­pre­nør­skabs­un­der­vis­ning, vil have en øget sand­syn­lig­hed for at arbej­de med innova­tion, at bli­ve iværk­sæt­te­re og at bli­ve lede­re sene­re i livet.

Pro­jek­tet er ble­vet fulgt tæt af for­ske­re ved Fon­den for Entre­pre­nør­skab og Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, og sene­re på året udkom­mer resul­ta­tet i en ana­ly­se. Målet er, at pro­jek­tet skal kun­ne udbre­des til andre områ­der i Dan­mark, og fle­re kom­mu­ner har alle­re­de vist interesse.