At være en del af et fæl­les­skab er et vig­tigt men­ne­ske­ligt behov. Fæl­les­ska­ber vær­ner mod ensom­hed, ska­ber iden­ti­tet og mening, fæl­les­ska­ber kan være opbyg­gen­de både per­son­ligt og for loka­l­om­rå­det. Stær­ke fæl­les­ska­ber har man­ge for­de­le og kan have en stor betyd­ning for det enkel­te men­ne­skes livskva­li­tet og akti­ve del­ta­gel­se i sam­fun­det. Der­for er det vig­tigt, at der bli­ver stil­let skar­pt på fælles­skaberne i de udsat­te bolig­om­rå­der, både de vel­fun­ge­ren­de og dem der kan ska­be udfordringer.

Med kon­fe­ren­cen Stær­ke fæl­les­ska­ber i udsat­te bolig­om­rå­der vil vi foku­se­re på, hvor­dan vi ska­ber fæl­les­ska­ber, der kan styr­ke bolig­om­rå­der, fæl­les­ska­ber der er opbyg­gen­de, åbne, giver ansvar til den enkel­te og for­drer til aktivt medborgerskab.

Det er Besty­rel­sen for Boligso­ci­a­le Hel­heds­pla­ner, der invi­te­rer til en efter­mid­dag med fokus på Stær­ke fæl­les­ska­ber i udsat­te bolig­om­rå­der. Besty­rel­sen er et sam­ar­bej­de mel­lem boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne i Aar­hus — BL’s 5. kreds og Aar­hus Kom­mu­ne. Kon­fe­ren­cen er for dig, der ger­ne vil ska­be stær­ke fæl­les­ska­ber i udsat­te boligområder.

Kon­fe­ren­cen hen­ven­der sig sær­ligt til boligso­ci­a­le og kom­mu­na­le med­ar­bej­de­re i de udsat­te bolig­om­rå­der samt til ansat­te og bebo­er­de­mo­kra­ter i boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner eller andre opstøt­ten­de orga­ni­sa­tio­ner omkring de udsat­te bolig­om­rå­der. Uan­set om du er pro­fes­sio­nel, fri­vil­lig eller på anden måde invol­ve­ret i områ­det, er du velkommen.

Vel­kom­men i Råd­hus­hal­len i Aar­hus den 24. april.

 

Pro­gram

14.45 Ind­tjek­ning og kaffeoptankning

15.00 Vel­komst

15.15 Anni­ka Agger: Steds­ans – sam­ska­bel­se gen­nem omverdensinddragelse
Anni­ka Agger er lek­tor med spe­ci­a­le i bor­ge­r­ind­dra­gel­se på RUC. Hun vil i sit oplæg kom­me ind på, hvor­for det er vig­tigt at arbej­de med fæl­les­ska­ber, på tværs af bebo­e­re, bebo­er­de­mo­kra­ter, fri­vil­li­ge, kom­mu­na­le og pri­va­te aktø­rer. Hun kom­mer ind på spørgs­mål som, hvad det er for en vær­di, der ska­bes, og hvil­ke for­hold der er vig­ti­ge for at frem­me ’pro­jek­ter’ der gør en for­skel, og som ople­ves som menings­ful­de og giv­ti­ge, for bebo­e­re, med­ar­bej­de­re i såvel det boligso­ci­a­le såvel som kom­mu­na­le arbej­de. Empi­risk træk­ker hun på viden fra stu­di­er af områ­de­for­ny­el­ses­ind­sat­ser, bebo­er­de­mo­kra­ti­et, og nye kom­mu­na­le styringstiltag.

16.15 Inspira­tion: Lær af andre, der ska­ber stær­ke fællesskaber
To kor­te inspira­tions­op­læg fra nog­le af dem, der arbej­der med at ska­be stær­ke fæl­les­ska­ber i udsat­te boligområder.
DIF Get2Sport: Arbej­der for at afla­ste og styr­ke idræts­for­e­nin­ger­ne i udsat­te boligområder.
- “Vi snak­ker dansk”: Fri­vil­li­ge under­vi­ser i hver­dags­dansk til alle, der vil være med i Bispehaven.

16.40 Pau­se og mulig­hed for at tale vide­re med inspiratorerne

17.00 Aydin Soei — Risi­ko­ad­færd og mod­bor­ger­skab i udsat­te områder
Hvor­dan ven­der vi unge mænds ople­vel­se af mod­bor­ger­skab til med­bor­ger­skab? Og hvor­dan ser det ud med risi­ko­ad­fær­den, kri­mi­na­li­te­ten og udvik­lin­gen i den såkald­te “ghet­to”? Socio­log og for­fat­ter Aydin Soei for­sø­ger at besva­re dis­se spørgs­mål ved at afdæk­ke udvik­lin­gen i lan­dets udsat­te områ­der. I oplæg­get giver han sær­ligt et ind­blik i dren­ge og unge mænd fra dis­se områ­der. Det vil han gøre, sam­ti­dig med at han gen­nem­går per­spek­ti­ver fra det før­ste stu­die her­hjem­me, der under­sø­ger risi­ko­ad­fær­den og hold­nin­ger­ne til sko­le og uddan­nel­se blandt børn og unge, som bor i et områ­de, der er på sta­tens ghettoliste.

17.40 Afslut­ten­de refleksioner
Anni­ka Agger og Aydin Soei sam­ler op på dagen ved at stil­le skar­pt på hin­an­dens oplæg og med input fra salen.

18.00 Tak for i dag

 

Prak­tisk

Tid
Tirs­dag den 24. april 2018 kl. 14.45 — 18.00

Sted
Råd­hus­hal­len, Aar­hus Råd­hus, 8000 Aar­hus C

Til­mel­din­gen er luk­ket til arrangementet
Hvis du alle­re­de er til­meldt og vil mel­de afbud, kan det gøres til: