Pro­jekt Fri­tidsjob er et 3‑årigt pro­jekt, iværk­sat af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. For­må­let med pro­jek­tet er at fle­re 13–20 åri­ge, fra de alme­ne bolig­for­e­nin­ger i Viby Syd — Rosen­høj, Søn­der­van­gen og Kjær­slund — får og fast­hol­der et fri­tidsjob. Pro­jek­tet hand­ler såle­des grund­læg­gen­de om, at for­sø­ge at løf­te et udsat bolig­om­rå­de, hvor man­ge er uden for arbejdsmarkedet.

Sta­tus­rap­por­ten viser bl.a. hvor­dan pro­ces­sen har været, samt hvor man­ge unge som har været i kon­takt med pro­jek­tet og hvor man­ge fri­tidsjobs det har etab­le­ret. Sta­tus­rap­por­ten kan down­lo­a­des her, eller læses herunder: