Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at invi­te­rer i 2018 på stu­di­e­tur til Göte­borg for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re og tæt­te sam­ar­bejds­part­ne­re i Aarhus.

Vi arran­ge­rer stu­di­e­tu­ren for, at vi kan få fag­lig inspira­tion fra boligso­ci­a­le og andre soci­a­le pro­jek­ter, bli­ve klo­ge­re på det boligso­ci­a­le områ­de, opnå meto­disk viden, der kva­li­fi­ce­rer vores arbej­de og ska­be et end­nu tæt­te­re net­værk inden­for det boligso­ci­a­le arbej­de i Aarhus.

Göte­borg er Sve­ri­ges næst­stør­ste by, og med 560.000 ind­byg­ge­re er det den fjer­de­stør­ste by i Skan­di­navi­en. Byen vok­ser og arbej­der for at ska­be boli­ger til 150.000 fle­re bor­ge­re i 2035.

Boligso­ci­alt har man i en læn­ge­re peri­o­de arbej­det spe­ci­fikt med tryg­heds­ska­ben­de og kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve til­tag i den sven­ske hav­ne­by. Tryg­heds­van­drin­ger opstod som fæno­men i Gøte­borg i slut­nin­gen af 1990erne og har siden vun­det fod­fæ­ste i hele Sve­ri­ge og i man­ge ste­der i Dan­mark. Iføl­ge svensk poli­ti er der i Göte­borg seks sær­ligt udsat­te bolig­om­rå­der: Bergsjön, Biskops­går­den, Gårds­ten, Ham­mar­kul­len, Hjäl­l­bo og Lövgärdet.

Pro­gram­met bli­ver løben­de opda­te­ret efter­hån­den, som afta­ler­ne fal­der ende­lig på plads. Men nu åbner vi for til­mel­din­gen, selv­om pro­gram­met ikke er fær­dig. Men I kan for­ven­te, at vi væl­ger projekter/oplægsholdere ud fra kri­te­ri­er om rele­vans og inspira­tion, men sam­ti­dig også har for øje, at det er en bred grup­pe, vi invi­te­rer – der­for for­ven­ter vi, der bli­ver noget for alle. Alle oplæg bli­ver plan­lagt, så der er plads til debat.

Vi glæ­der os super meget og ser frem til at tage en stor flok afsted.

Med håb om et roligt Kat­te­gat, godt sel­skab og fabel­ag­tig inspiration…

Stu­di­e­tu­ren bli­ver arran­ge­ret af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at med hjælp fra et udvalg af boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re, der arbej­der i for­skel­li­ge områ­der i Aarhus.

Pro­gram

Læs uddy­ben­de beskri­vel­ser om de enkel­te ste­der læn­ge­re nede på siden
Vi opda­te­rer pro­gram­met løben­de, efter­hån­den som afta­ler kom­mer helt på plads.

Tirs­dag den 18. september

11.00
Afgang med bus fra Musik­hu­set i Aarhus

Medbring selv sna­cks og frugt til turen

14.00
Fær­ge­tur Fre­de­riks­havn — Göteborg

Frokost undervejs

17.30
Ankomst til hotel

Cen­ter Hotel i Göteborg 

19.00
Aftensmad
På den tur­ki­ske restau­rant Pasha Grill

20.30
Gåtur i byde­len Haga

Ons­dag den 19. september

7.00
Mor­gen­lø­be­tur i Slottsskogen

8.30
Afgang med bussen

09.00
For­mid­dags­pro­gram­met offent­lig­gø­res snarest

12.00
Frokost

13.00
Besøg i Frys­hu­set i Kviberg

16.00
Fri leg eller mulig­hed for et af dis­se tilbud:
- Aswat — Syri­ske röstar

19.00
Mid­dag

Tors­dag den 20. september

08.30
Check ud og baga­gen i bussen

09.00
Afgang med bussen

09.30
Besøg i Gårdstenbostäder

12.00
Frokost

Efter­mid­dags­pro­gram­met offent­lig­gø­res snarest

15.30
Afgang med bussen

16.00
Fær­ge­tur Göte­borg — Frederikshavn
Aftens­mad ombord

22.00
For­ven­tet ankomst til Musik­hu­set i Aarhus

Frys­hu­set

Frys­hu­set består i dag af 50 socio-øko­no­mi­ske virk­som­he­der og 6 akti­vi­tets­hu­se i Sve­ri­ges stør­ste byer, samt en afde­ling i Køben­havn. Frys­hu­set har i alt 550 ansat­te og arbej­der med over 30.000 unge i hele Nor­den. Frys­hu­set i Göte­borg er etab­le­ret i 2005 og hen­ven­der sig til alle unge, men har sær­ligt fokus på unge, som har brug for en chan­ce til. De akti­vi­te­ter med soci­a­le per­spek­ti­ver, arbejds­mar­keds- og uddannelsesrettet.
Sara Azza­zi er rela­tions­chef i region Syd og akti­vi­tetsansvar­li­ge for børn til ensom­me mødre i Göte­borg. Hun vil præ­sen­te­re Frys­hu­set og deres akti­vi­te­ter i Göteborg.

Læs mere

Gårds­tens­bosät­ter

Gårds­ten var tid­li­ge­re kendt som et af Sve­ri­ges mest pro­blem­ram­te bolig­om­rå­der, men har i dag et bed­re reno­me og fær­re arbejds­lø­se bebo­e­re. De har været igen­nem en fysisk renove­ring, så beton­blok­ke­ne er erstat­tet af nye udsigts­bo­li­ger med sto­re tag­ter­ras­ser. Sam­ti­dig har boli­gor­ga­ni­sa­tio­nen skær­pet kra­ve­ne til, hvem der kan flyt­te ind, og de har etab­le­ret en bus­ru­te til Göte­borg og ansat byde­lens unge i sommerferiejobs.

Læs mere

Aswat – syriska röster

Udstil­lin­gen inde­hol­der per­son­li­ge beret­nin­ger om flygt, tab og håb.
“Aswat” bety­der “stem­mer” på ara­bi­sk. Syri­en er i dag det land, der har flest per­so­ner på flugt i ver­den. Den nu mere end seks-åri­ge lan­ge bor­ger­krig er den mest døde­li­ge nuvæ­ren­de kon­flikt i ver­den. Over syv mil­li­o­ner syre­re har for­ladt deres hjem og i 2017 blev syre­re den stør­ste grup­pe af ind­van­dre­re i Sverige.
Udstil­lin­gen byg­ger del­vis på SVT’s pro­jekt #Syrien200. I udstil­lin­gen ind­går 200 beret­nin­ger om sel­ve flug­ten, årsa­ger­ne til den og hvor­dan de nu har det i Sve­ri­ge. Tan­ken med pro­jek­tet var at give dem som kom­mer til Sve­ri­ge et ansigt og en stem­me — deres egen histo­rie. Vär­ldskul­tur­mu­se­et har valgt tolv beret­nin­ger ud, som vises i i stor­for­mat i Aswat – syriska röster.

Pro­gram­punk­tet har kan til­væl­ges ons­dag eftermiddag.

Læs mere på Vär­ldskul­tur­mu­se­ets hjemmeside

Slottsko­gen

De fri­ske har mulig­hed for at tage med på en 5 — 6 km lang mor­gen­lø­be­tur i Slottsko­gen. Par­ken er en af Göte­borgs stør­ste, æld­ste og mest popu­læ­re rekre­a­ti­ve områ­der. Udover de sto­re græs­a­re­a­ler, fin­des der man­ge sti­er egnet til motion.

Besøg Slottsko­gens hjemmeside.

Haga

Byde­len Haga er cen­tre­ret omkring hoved­ga­den Haga Nyga­ta, hvor vebe­va­re­de træ­byg­nin­ger står side om side. Til­ba­ge i 1980’erne stod man og vak­le­de med om byde­len skul­le rives ned og genop­byg­ges, men hel­dig­vis så man poten­ti­a­let og valg­te i ste­det at restau­re­re de gam­le byg­nin­ger. Byde­len kan date­res til­ba­ge til 1648, og er der­med en af de æld­ste byom­rå­der i Göte­borg, og besid­der der­for sta­dig en del af de histo­ri­ske karak­te­ri­sti­ka, og byg­nin­ger­ne på Haga Nyga­ta inde­hol­der cool spe­ci­al­bu­tik­ker og unik­ke små cafe­er hvor du kan ople­ve auten­tisk svensk fika.

Læs mere om Haga.

Pasha Grill

Vi skal have tyr­kisk mid­del­havs­mad på Pasha Grill, som lig­ger i gåaf­stand fra hotellet.

Besøg restau­ran­tens hjemmeside.

Prak­tisk information

Tids­punkt
18. – 20. sep­tem­ber 2018

Møde­sted
Afgang med bus fra bus­hol­de­plad­sen ved Musik­hu­set i Aar­hus 18. sep­tem­ber kl. 11.00.

Over­nat­ning
På dob­belt­væ­rel­ser med enkelt­sen­ge og eget toilet på Cen­ter Hotel.
Det er muligt at væl­ge enkelt­væ­rel­se for en til­lægs­pris på 750 kr. Der er desvær­re kun et begræn­set antal enkelt­væ­rel­ser, som vil bli­ve til­delt efter først til møl­le-prin­cip­pet. Der­for kan vi ikke garan­te­re enkelt­væ­rel­ser og beder alle skri­ve i til­mel­din­gen, hvis de har ønsker til, hvem de evt. vil dele dob­belt­væ­rel­se med, hvis der ikke er nok enkeltværelser.

Del­ta­ger­be­ta­ling
Pri­sen er 3.500 kr for stu­di­e­tu­ren med enkelt­seng på dob­belt­væ­rel­se. Det er muligt at væl­ge enkelt­væ­rel­se for en til­lægs­pris på 750 kr.
Pri­sen inklu­de­rer trans­port, for­plej­ning, over­nat­nin­ger og programmet.

Der vil bli­ve sendt fak­tu­ra­er ud efter sid­ste til­mel­ding. Det er for­skel­ligt fra boli­gor­ga­ni­sa­tion til boli­gor­ga­ni­sa­tion, hvor­dan man dæk­ker udgif­ter­ne til stu­di­e­tu­ren. Tal selv med jeres leder, om hvor­dan I kan få dæk­ket udgif­ter­ne til studieturen.

Hvis du efter til­mel­dings­fri­sten den 4. juli mel­der afbud til stu­di­e­tu­ren, bli­ver vi nødt til at opkræ­ve 50% af del­ta­ger­pri­sen. Ved afbud efter den 13. august opkræ­ver vi hele deltagerprisen.

Husk
Pas, det blå EU-syge­sik­rings­kort, sven­ske kro­nor og gode sko til at gå i.

Til­mel­ding
Sene­ste til­mel­ding var den 4. juli og der er nu luk­ket for tilmeldinger.
Efter til­mel­din­gen mod­ta­ger du en e‑mail med kopi af de infor­ma­tio­ner, du har sendt. Pri­mo sep­tem­ber vil du mod­ta­ge mere infor­ma­tion om stu­di­e­tu­ren på mail.

Ven­te­li­ste

Til­mel­din­gen er luk­ket, da sid­ste til­mel­dings­frist er overskredet.

Hvis du har spørgs­mål til din til­mel­ding, kan du kon­tak­te Gorm Ole­sen.

Her kan du skri­ve dig op på en ven­te­li­ste til studieturen.
Hvis der kom­mer afbud, vil dis­se plad­ser bli­ver til­delt folk på ven­te­li­sten efter først til mølle-princippet.