Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at invi­te­rer på stu­di­e­tur til Amster­dam for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re og tæt­te sam­ar­bejds­part­ne­re i Aarhus.

Vi arran­ge­rer stu­di­e­tu­ren for, at vi alle kan bli­ve klo­ge­re på det boligso­ci­a­le områ­de, få fag­lig inspira­tion fra sam­men­lig­ne­li­ge pro­jek­ter, opnå meto­disk viden, der kva­li­fi­ce­rer vores arbej­de og kom­me tæt­te­re på hin­an­den som kol­le­ger inden for det boligso­ci­a­le arbej­de i Aarhus.

Vi har valgt projekterne/oplægsholdere ud fra kri­te­ri­er om rele­vans og inspira­tion, men sam­ti­dig også haft for øje, at det er en bred grup­pe, vi invi­te­rer – der­for håber vi, der er noget for alle. Alle oplæg er orga­ni­se­re­de, så der er plads til debat. Der læg­ges vægt på spørgs­mål og diskussion.

Rig­tig god for­nø­jel­se med pro­gram­met, vi glæ­der os super meget og ser frem til at tage en stor flok afsted.

Med håb om solskin, godt sel­skab og fabel­ag­tig inspiration…

 

Stu­di­e­tu­ren bli­ver arran­ge­ret af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at med hjælp fra et udvalg af boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re, der arbej­der i for­skel­li­ge områ­der i Aarhus.

Pro­gram

Læs uddy­ben­de beskri­vel­ser om de enkel­te ste­der læn­ge­re nede på siden
Der kan fore­kom­me ændrin­ger og juste­rin­ger i programmet

Man­dag den 8. maj

6.30
Afgang fra Musik­hu­set i Aarhus

Under­vejs oplæg, soci­a­le til­tag og frokost
Udover froko­sten er der ikke mad i bus­sen, så med­bring selv sna­cks og frugt

16.30
Ankomst til hotellet

A&O Amster­dam Zuidoost

17.00
Gåtur i Bijl­mer­me­er

Vi skal have gået bus­tu­ren af os og gør det på en gui­det tur rundt i Bijlmermeer

20.00
Sen aftens­mad i Wor­ld of Food

Maden her er på egen reg­ning og ikke med i den sam­le­de pris

Tirs­dag den 9. maj

7.00
Mor­gen­lø­be­tur
For de fri­ske i Nel­son Man­dela Park

8.30
Afgang med bussen

09.00
Startblok Rie­ker­ha­ven

11.00
Ru Paré Community
En unik sam­ling af bebo­er­or­ga­ni­sa­tio­ner, sund­heds­in­sti­tu­tio­ner, soci­a­le orga­ni­sa­tio­ner, kunst­ne­re og iværk­sæt­te­re i en tid­li­ge­re sko­le­byg­ning i Amster­dam Nieuw-West.

12.30
Frokost i caféen på Ru Paré Community

Efter­mid­da­gens pro­gram er end­nu ikke fast­lagt men vil bli­ve offent­lig­gjort snarest

18.00
Rund­t­ur på NDSM Værf­tet

19.00
Aftens­mad på Noor­der­li­cht Café

20.30
Udforsk byen
Turen hjem til hotel­let er på egen hånd med offent­lig trans­port igen­nem Amster­dam centrum

Ons­dag den 10. Maj

08.00
Check ud og baga­gen i bussen

08.30
Afgang med bussen

09.30
Fri­havnspro­jekt i Deventer
Gui­det tur på hav­nen, hvor vi ser resul­ta­ter­ne af byplan­læg­ning uden regulativer.

11.00
Voor­stad Oost i Deventer
Arbej­der aktivt med ABCD i lokalsamfundet

13.00
Afgang mod Aar­hus med sandwich i bussen

23.00
For­ven­tet ankomst til Musik­hu­set i Aarhus

Bijl­mer­me­er

Som i andre lan­de i Euro­pa er der byg­get man­ge højhu­se og bolig­blok­ke i Hol­land siden mid­ten af 1960’erne. Bijl­mer­me­er er det mest ekstre­me til­fæl­de og det mest kend­te. Byde­len blev byg­get som svar på den enor­me bolig­man­gel i Hol­land gene­relt og i Amster­dam i sær­de­les­hed. Bijl­mer­me­er-kvar­te­ret, der huser tusind­vis af men­ne­sker, blev desig­net som ét pro­jekt, og kvar­te­ret bestod af man­ge næsten ens højhu­se. Bijl­mer­me­er er et lysen­de eksem­pel hvor­dan det moder­ni­sti­ske byg­ge­ri har ført til skuf­fel­ser, pro­ble­mer og stig­ma­ti­se­ring, der igen har affødt en lang ræk­ke til­tag til at for­bed­re og udvik­let områ­det. Resul­ta­tet er, at Bijl­mer­me­er i dag er radi­kalt omdan­net. På grund af den­ne histo­rie er Bijl­mer­me­er også det før­en­de eksem­pel på hol­land­sk byfor­ny­el­ses­po­li­tik, ikke kun på grund af stør­rel­sen af omdan­nel­sen, men også på grund af den inte­gre­re­de stra­te­gi der er anvendt.

Bijl­mer­me­er blev lig med narko­han­del, arbejds­løs­hed, ille­ga­le ind­van­dre­re, fat­tig­dom, soci­a­le pro­ble­mer, småkri­mi­na­li­tet, hjem­lø­se, pjæk­ke­ri fra sko­ler­ne osv. Efter El Al Flight 1862 styr­te­de ned i to byg­nin­ger i 1992 (hæn­del­sen blev kendt som Bijl­mer-kata­stro­fen) og 47 men­ne­sker omkom blev det beslut­tet at kvar­te­ret hav­de brug for en posi­tiv for­an­dring. Kon­klu­sio­nen blev, at områ­dets fysi­ske lay­out var tænkt for­kert fra star­ten. I star­ten af 90’erne ind­led­tes den omstruk­tu­re­ring som først nu er ved at være ført til ende. En fjer­de­del af boli­ger­ne er revet ned, en fjer­de­del solgt, og resten er opgra­de­ret. Der er kom­met nye bolig­ty­per til, her­un­der enfa­mi­lie­hu­se. Ved at dif­fe­ren­ti­e­re bolig- og ejer­for­mer­ne og ska­be nyt bymil­jø håber man på at brem­se segre­ge­rin­gen, og lok­ke mid­delklas­sen til­ba­ge til området.

Den fysi­ske omdan­nel­se er sup­ple­ret med soci­a­le til­tag inden­for job­s­ka­bel­se, hjælp til loka­le iværk­sæt­te­re, støt­te til mul­ti­kul­tu­rel­le akti­vi­te­ter, under­vis­ning osv. For at øge tryg­he­den er der ind­ført en væg­ter-ord­ning og øget poli­ti­pa­trul­je­ring. Bijl­mer­me­ers sta­tus er i dag for­bed­ret, godt hjul­pet af metro­en til city, et nyt sta­dion til Ajax fod­bold­klub og nye sto­re bio­gra­fer og teatre.

Læs mere

Wor­ld of Food

Den gam­le gara­ge Develste­in er lavet om til et kæm­pe mad­mar­ked på 3.000 m² med stre­et food fra hele ver­den. I byde­len Zui­doost var der i fle­re år en ambi­tion om at sti­mu­le­re kuli­na­ri­ske iværk­sæt­te­ri i byde­len ved at ska­be et sted, hvor det mul­ti­kul­tu­rel­le køk­ken kun­ne vok­se. Wor­ld of Food til­by­der kuli­na­ri­ske iværk­sæt­te­re fra Zui­doost chan­cen for at præ­sen­te­re deres bed­ste ret­ter til et bredt publi­kum. Så kul­tu­rer mødes og Zui­doost kom­mer på land­kor­tet i Amsterdam.

Læs mere

Startblok Rie­ker­ha­ven

Startblok er et unikt bolig­pro­jekt i Amster­dam for 282 unge med flygt­nin­ge­sta­tus og 283 hol­land­ske unge. Sam­me byg­ger de et lokal­sam­fund base­ret på deres egne input og enga­ge­ment. Startblok fun­ge­rer som start­ste­det for unge flygt­nin­ge mel­lem 18 og 27 år, som har mod­ta­get deres per­ma­nen­te ophold­stil­la­del­se. De lever sam­men med helt almin­de­lig hol­land­ske stu­de­ren­de, og sam­men orga­ni­se­rer og beslut­ter de selv, hvor­dan de vil bo. De arran­ge­rer træ­ning, under­vis­ning, sport og kul­tu­rak­ti­vi­te­ter, der under­støt­ter inte­gra­tio­nen. Bebo­er­ne kan max bo der i fem år.

Læs mere

Ru Paré Community

Ru Paré Com­mu­ni­ty er et fæl­les­hus belig­gen­de i bolig­om­rå­det Slo­ter­vaart i det vest­li­ge Amster­dam. Huset består af en unik sam­ling af bebo­er­or­ga­ni­sa­tio­ner, sund­heds­in­sti­tu­tio­ner, soci­a­le orga­ni­sa­tio­ner, kunst­ne­re og iværk­sæt­te­re, og er etab­le­ret i en tid­li­ge­re sko­le­byg­ning, der net­op er genåb­net efter en stør­re renove­ring. Huset har en stor festsal med tea­ter­s­ce­ne og huser man­ge for­skel­li­ge akti­vi­te­ter, møder, kon­fe­ren­cer, fester og naboskabs-middage.
I Ru Paré Com­mu­ni­ty sam­ar­bej­des på grund­lag af prin­cip­pet om gen­si­dig­hed. Det­te prin­cip for­ud­sæt­ter, at du både er mod­ta­ger og ønsker at give noget igen. Så fokus er ikke kun: Hvad har du brug for? Men også: hvad har du at til­by­de? På den måde lærer alle af hin­an­den, hvor­dan de kan bru­ge hin­an­dens viden, fær­dig­he­der og net­værk. Her­med bli­ver en plus en ikke to, men tre.
Ru Paré Fæl­les­ska­bet er en model, der er udvik­let af orga­ni­sa­tio­nen Samenwo­nen-Samen­le­ven for at sik­re, at de i frem­ti­den er min­dre afhæn­gi­ge af ekstern finan­si­e­ring. Det er der brug for i Hol­land i betragt­ning af nedskæ­rin­ger­ne på vel­færds­om­rå­det fremadrettet.
Samenwo­nen-Samen­le­ven arbej­der for at styr­ke og udvik­le lokal­sam­fund med udgangs­punkt i bebo­er­nes egne talen­ter. De arbej­der på at opbyg­ge ufor­mel­le struk­tu­rer for soci­al støt­te, der ska­ber nye mulig­he­der for del­ta­gel­se i sam­fun­det og på arbejdsmarkedet.

Læs mere

NDSM Værf­tet

NDSM er det kre­a­ti­ve hot spot i Amster­dam. Det tid­li­ge­re skibsværft på den nord­li­ge side af IJ-kana­len huser hund­red­vis af kunst­ne­re, kre­a­ti­ve virk­som­he­der, iværk­sæt­te­re, sær­li­ge boli­ger, innova­ti­ve kul­turin­sti­tu­tio­ner og medi­er. De beteg­ner sig selv som en sel­f­ma­de by i byen. NDSM er det nye omdrej­nings­punkt for kre­a­ti­vi­tet og byder inden­for med over­ra­sken­de gæst­fri­hed og innova­ti­ve arran­ge­men­ter på land og på vand.

Læs mere

Fri­havnspro­jekt i Deventer

I Deven­ter har bysty­ret valgt at gøre byplan­læg­nin­gen ved hav­ne­om­rå­det fri for regu­la­ti­ver i for­hold til, hvor­dan der må byg­ges. Bysty­ret føl­ger udvik­lin­gen tæt i områ­det og har fun­det ud af, at kva­li­te­ten af byg­ge­ri­et bli­ver lige­så godt, nu hvor eje­re og leje­re selv har ansva­ret og beslut­nings­dyg­tig­he­den i for­hold til hvil­ke pro­jek­ter, der rea­li­se­res. Udgangs­punk­tet er at beva­re så meget som muligt af de gam­le hav­ne­byg­nin­ger og silo­er, så der arbej­des i høj grad med gen­brug. Pro­jek­tet skri­der frem i det tem­po, som ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne væl­ger at byg­ge i.

Rund­t­ur med Hui­bert A. Hac­coû, pro­fes­sor på Saixon Uni­ver­si­tet i urban og regio­nal plan­læg­ning.

Læs mere

Voor­stad Oost i Deventer

Lokal­cen­ter i byde­len Voor­stad i Deven­ter. Bebo­er­ne har selv taget ini­ti­a­tiv­ret­ten, og opbyg­ger deres lokal­sam­fund selv. Deres til­gang er med inspira­tion fra ABCD metoden.
Mere infor­ma­tion følger. 

Læs mere

Prak­tisk information

Tids­punkt
8. – 10. maj 2017

Møde­sted
Afgang med bus fra bus­hol­de­plad­sen ved Musik­hu­set i Aar­hus 8. maj kl. 6.30.
I til­mel­din­gen er der mulig­hed for at skri­ve, hvis du ønsker at bli­ve sam­let op på en motor­vejspå­kør­sel syd for Aar­hus. Vi kan ikke ind­fri alles ønsker, men mel­der ud efter til­mel­din­gen, hvor vi sam­ler op.

Over­nat­ning
På dob­belt­væ­rel­ser med enkel sen­ge og eget toilet på A&O Amster­dam Zui­doost.
Det er muligt at væl­ge enkelt­væ­rel­se for en til­lægs­pris på 400 kr.

Del­ta­ger­be­ta­ling
Pri­sen er 3.700 kr for studieturen.
Pri­sen inklu­de­rer ikke aftens­mad man­dag aften samt trans­port til hotel­let fra cen­trum af Amster­dam tirs­dag aften.
Der vil bli­ve sendt fak­tu­ra ud i slut­nin­gen af april. Det er for­skel­ligt fra boli­gor­ga­ni­sa­tion til boli­gor­ga­ni­sa­tion, hvor­dan man dæk­ker udgif­ter­ne til stu­di­e­tu­ren. Tal selv med jeres leder, om hvor­dan I kan få dæk­ket udgif­ter­ne til studieturen.

Det­te er en bin­den­de til­mel­ding til stu­di­e­tu­ren til Amster­dam den 8. — 10 maj 2017 arran­ge­ret af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Der vil bli­ve udsendt fak­tu­ra for turen efter sid­ste til­mel­ding, pri­sen bli­ver på 3.700 kr.
Hvis du efter til­mel­dings­fri­sten den 26. marts mel­der afbud til stu­di­e­tu­ren, bli­ver vi nødt til at opkræ­ve 50% af del­ta­ger­pri­sen. Ved afbud efter den 18. april opkræ­ver vi hele deltagerprisen.

Husk
Pas, det blå EU-syge­sik­rings­kort, Euro og gode sko til at gå i.

Jeg elsker at fly­ve — så hvor­for skal vi ikke flyve?
Vi vil­le kun spa­re halvan­den time ved at fly­ve der­ned, mens det blev bety­de­lig dyre­re, der­for har vi valgt at køre i bus. Vi vil bru­ge turen der­ned på soci­a­le og fag­li­ge tiltag(Ikke hele vej­en – bare rolig!). På hjem­tu­ren udnyt­ter vi bus­sen til at gøre et stop i Deventer.

Spørgs­mål

Hvis du har spørgs­mål til turen, er du meget vel­kom­men til at kon­tak­te Gorm Ole­sen på