Siden okto­ber 2010 har Sund­heds­caféer­ne fol­det sig ud i fem byde­le, i Aar­hus – Tri­ge, Her­redsvang, Bis­pe­ha­ven, Gel­lerup-Toves­høj og Viby Syd. Skrif­tet hand­ler om, hvor­dan Sund­heds­ca­fe­er­ne er et sam­ar­bejds­pro­jekt, som fore­går på bebo­er­nes hjem­me­ba­ne og hvor alle “kan leve­re en brik”. Skrif­tet tager udgangs­punkt i Sund­heds­ca­fe­en, i Viby Syd og giver et spæn­den­de ind­blik i Sund­heds­ca­fe­er­nes vir­ke, med input fra for­skel­li­ge invol­ve­re­de aktører.

Hvis du er inter­es­se­ret i arbej­det med Sund­heds­ca­fe­er­ne, kan du down­lo­a­de skrif­tet som PDF her, eller læse det herunder: