Syv faste fri­vil­li­ge i NØGLEN vin­der pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæ­le 2018. De syv bli­ver hædret for deres sto­re loka­le enga­ge­ment i for­bin­del­se med gen­nem­fø­rel­se af akti­vi­te­ter i bolig­om­rå­det Elsted­høj. De tager ejer­skab og arbej­der ben­hårdt for at ska­be et posi­tivt fællesskab.

Råd­mand Kri­sti­an Würtz uddel­te pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2018 ved Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats nytårs­kur. Han læg­ger vægt på de syv fri­vil­li­ges sto­re enga­ge­ment, og hvor­dan deres moti­va­tion er gen­nem­sy­ret af en tan­ke­gang om altid at træ­de til, hvor der er brug for det.

Lou­i­se Lar­sen, Anja Ved­del, Ani­ta Andie Lan­ge, Rik­ke Søren­sen, Lene Jen­sen, Sus Jord­høj og Lone Knud­sen er de syv faste fri­vil­li­ge. De har en afgø­ren­de rol­le for akti­vi­te­ter­ne i NØGLEN. Uden dem kun­ne ind­sat­sens akti­vi­tets­ni­veau ikke hæn­ge sam­men. De har stort ejer­skab ikke kun for bolig­om­rå­det Elsted­høj men for hele Lystrup. De er altid klar til at give en ekstra hånd, om det er afvik­ling af Bal­la­de­dag for hele Lystrup eller en motions­dag for hele Lystrup og Elsteds dagtilbud.

Men det er sær­ligt deres enga­ge­ment i hver­dags­ak­ti­vi­te­ter­ne, der gør en afgø­ren­de for­skel. De fri­vil­li­ge står for ind­køb og mad­lav­ning i for­bin­del­se med fæl­les­spis­nings­ar­ran­ge­men­ter. De står bag butik­ken Byt til Nyt — en butik, hvor pen­ge ikke er det cen­tra­le, men et sted hvor alle kan kom­me og byt­te deres ting med nyt. Og de sør­ger for at fæl­les­ha­ver­ne Kon­gens Have, kan være åbne henover som­me­ren, så alle kan få van­det deres plantekasser.

 

Dom­mer­pa­ne­lets begrundelse

Dom­mer­pa­ne­let læg­ger vægt på, at de syv faste fri­vil­li­ge i NØGLEN i Elsted­høj er helt afgø­ren­de for ste­dets sto­re akti­vi­tets­ni­veau. De er enga­ge­re­de og løf­ter hver­da­gens opga­ver. Dom­mer­pa­ne­let er sær­ligt beno­vet over det løben­de enga­ge­ment på hver­dags­ba­sis. De syv fri­vil­li­ge er med til at sik­re, der altid er et sted at gå hen for områ­dets bebo­e­re. De syv gør en sær­lig for­skel, de ska­ber det leven­de møde­sted, som er cen­trum for bolig­om­rå­det. Det er i stor grad deres fortje­ne­ste, at der bli­ver skabt en kon­ti­nu­i­tet omkring ste­det, så der også kan være åbent i ferie og lig­nen­de. Dom­mer­pa­ne­let læg­ger des­u­den vægt på, at de fri­vil­li­ge når ud til enormt man­ge i områ­det og har skabt en plat­form for at fav­ne områ­det. Det er meget impo­ne­ren­de. Det er der­u­d­over et rig­tig godt eksem­pel på, hvor­dan det pro­fes­sio­nel­le og fri­vil­li­ge kan sup­ple­re hin­an­den, så det ska­ber en mer­vær­di for området.

De syv faste fri­vil­li­ge i NØGLEN tager det lan­ge seje træk, og der­for vin­der de pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæle.

 

Seks stær­ke ildsjæ­le var nomi­ne­ret til prisen
Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det ken­der­teg­ner alle de nomi­ne­re­de, at de går for­an og er til inspira­tion for alle i bolig­om­rå­det. Der­for blev alle nomi­ne­re­de også aner­kendt på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats nytårs­kur. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har uddelt pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl siden 2008. Pri­sen er på 5.000 kr., som er done­ret af Arbej­der­nes Landsbank.

 

De andre nominerede

Fri­vil­lig­grup­pen bag Her­redsvang Fami­li­e­lejr (HFF)
Hvert år sik­rer fri­vil­lig­grup­pen, at 10 – 15 soci­alt eller øko­no­mi­ske udsat­te fami­li­er i Her­redsvang kom­mer på en uges ferie. For alle del­ta­ger­ne er den årli­ge fami­li­e­lejr en mulig­hed for et til­trængt afbræk fra hver­da­gens bekym­rin­ger og en mulig­hed for at få posi­ti­ve ople­vel­ser og ska­be nye fæl­leska­ber med fami­li­er fra lokalområdet.

Cha­di Ali Kay­ed fra Gellerup-Toveshøj

Cha­di er en bebo­er i Gel­lerup­par­ken, der uan­set vejr og vind har stil­let op til for­skel­li­ge arran­ge­men­ter og i for­e­nings­re­gi igen­nem man­ge år. Hans hjer­te ban­ker sær­ligt for børn og unge, og at de skal have nog­le gode forbilleder.

 

Pal­le Chri­sti­an­sen Bay fra Bispehaven

Pal­le er en utræt­te­lig res­sour­ce i Bis­pe­ha­ven når det kom­mer til at bidra­ge til fæl­les­ska­bet. Han er en idérig her­re med en sjæl­den driv­kraft som områ­det gang på gang nyder godt af. Pal­le går især for­an i for­bin­del­se med sto­re arran­ge­men­ter, hvor han ska­ber uforg­lem­me­li­ge ople­vel­se for børn og voksne.

 

Lot­te Peder­sen fra Tilst

Lot­te giver fæl­les­spis­nin­gen i Bydels­hu­set sjæl og kon­ti­nu­i­tet. Det er mere reg­len end und­ta­gel­sen, at det er Lot­te, der står bag kød­gry­der­ne hver ons­dag, når der er fæl­les­spis­ning i huset. Hun gør fæl­les­spis­nin­gen til en per­son­lig ople­vel­se – og hver bebo­er føler sig som en vel­kom­men gæst.

 

Asha Jama Khei­reh fra Viby Syd

Asha er en tor­denskjolds­sol­dat som ses i væld af ind­sat­ser og ini­ti­a­ti­ver i Viby Syd. Hun bidra­ger bl.a. til ”Noget for noget”, som er en ræk­ke fyraf­tens­mø­der, hvor loka­le unge kan udvi­de deres hori­sont gen­nem fored­rag og mødet med andre unge. Hun er også fri­vil­lig tolk i jobca­fe­en, hvor hun både tol­ker sprog og arbejdskultur.

 

Dom­mer­pa­ne­let

Årligt sam­ler Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at et nyt dom­mer­pa­nel til at træf­fe beslut­nin­gen om, hvem der skal vin­de pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl.

I år bestod dom­mer­pa­ne­let af:
Han­ne San­der­hoff Degn, leder af Fri­vil­lig­cen­ter Aarhus
Gor­don Vin­cen­ti, under­vi­ser på VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge og koor­di­na­tor for VIADEM
Faten El-Yous­sef, Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2017
Tho­mas Høj­mark Fegar, sekre­ta­ri­ats­le­der for Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat