Unge­rå­det har med deres sto­re enga­ge­ment været med til at ska­be stær­ke unge­fæl­les­ska­ber i Fry­den­lund. De bræn­der for at ned­bry­de for­dom­me, ska­be møder på tværs af alder og etni­ci­tet og øge det demo­kra­ti­ske enga­ge­ment i områ­det. Der­for til­de­les de pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2019.

Til Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats nytårs­kur, uddel­te Kir­sten Nor­mann Ander­sen, Boli­gord­fø­rer for SF, pri­sen for Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2019, som den­ne gang gik til unge­rå­det fra Frydenlund.

Unge­rå­det består af Suley­maan Ahmed, Abdul­lah Öztürk, Dilek Öztürk, Dam­la Kücuk og Nasim Ahmed. ”Vores pri­mæ­re mål er at ned­bry­de for­dom­me, ska­be fæl­les­skab, tryg­hed og kom­mu­ni­ka­tion mel­lem bebo­er­ne igen­nem en mas­se arran­ge­men­ter”, siger Suley­maan Ahmed i Fry­den­lund Fæl­les­hus, hvor der er fuld gang i lek­tiecafé for unge og kort­spil for ældre. De fem unge har været med i unge­rå­det siden begyn­del­sen i 2016, og de har lavet man­ge arran­ge­men­ter de sene­ste tre år — fra val­gaf­ten og fod­boldcamp til Eid fest og vel­gø­ren­heds­løb. ”Hvis man spo­ler tiden til­ba­ge, så var der ikke tid­li­ge­re arran­ge­men­ter, der ryster folk sam­men” for­tæl­ler Nasim Ahmed, men det har unge­rå­det ændret på, og der delt­og f.eks. over 100 bebo­e­re til unge­rå­dets før­ste Eidfest.

Bebo­er­de­mo­kra­ti og Unge Stemmer

Ud over at ska­be liv og fæl­les­skab i Fry­den­lund har unge­rå­det også et stort demo­kra­tisk enga­ge­ment. Unge­rå­det del­ta­ger løben­de i afde­lings­be­sty­rel­ses­mø­de­r­ne i Fry­den­lund, hvor de kom­mer med input til beslut­nin­ger­ne fra den yngre gene­ra­tion af bebo­e­re, som de repræ­sen­te­rer. ”Det var også en af grun­de­ne til, at vi star­te­de unge­rå­det. Før blev der taget beslut­nin­ger på veg­ne af os, om hvad der skal ske i områ­det” for­tæl­ler Dam­la Kücuk som også påpe­ger, at for­di det pri­mært er ældre bebo­e­re der sid­der i afde­lings­be­sty­rel­sen, kan det være svært for dem at rela­te­re sig til, hvad de unge har brug for og lyst til sker i området.

Unge­rå­det har også opstar­tet demo­kra­ti­pro­jek­tet Unge Stem­mer i sam­ar­bej­de med den boligso­ci­a­le hel­heds­plan, hvor de støt­ter de yngre i områ­det i at opstar­te et mini-unge­råd, og gøre dem klar til med tiden at over­ta­ge arbej­det i det nuvæ­ren­de unge­råd. ”Det cen­tra­le er det med at vise dem, at de har en stem­me” siger Nasim Ahmed. Dam­la Kücuk sup­ple­rer: ”Ja, og se at ens stem­me kan gøre en forskel!”

Bedøm­mel­ses­ud­val­gets begrundelse

Dom­mer­pa­ne­let lag­de vægt på, at unge­rå­det kan noget ud over det sæd­van­li­ge. De har udvik­let en mis­sion og en poli­tisk mål­ret­tet­hed, som ræk­ker ud over dem selv. Dom­mer­pa­ne­let var meget impo­ne­ret over, hvor­dan unge­rå­det bidra­ger til fæl­les­ska­bet og inspi­re­rer andre både i og uden­for­Fry­den­lund, og hvor­dan unge­rå­det søger ind­fly­del­se i områ­det ved bl.a. at gå ind i bebo­er­de­mo­kra­ti­et, opstar­te demo­kra­ti­pro­jek­tet Unge Stem­mer og ved at tage de svæ­re emner op som fx debat­ter om for­dom­me.
Deres kon­ti­nu­er­li­ge enga­ge­ment de sene­ste 3 år og den rol­le, de spil­ler i for­hold til at gøre den næste gene­ra­tion af unge i Fry­den­lund klar til at tage over er bemær­kel­ses­vær­dig, og der­for skul­le de vin­de pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæle.

Fem stær­ke ildsjæ­le var nomi­ne­ret til prisen

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det ken­der­teg­ner alle de nomi­ne­re­de, at de går for­an og er til inspira­tion for alle i bolig­om­rå­det. Der­for blev alle nomi­ne­re­de også aner­kendt på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats nytårs­kur. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har uddelt pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl siden 2008. Pri­sen er på 5.000 kr., som er done­ret af Arbej­der­nes Landsbank.

DE ANDRE NOMINEREDE

  • Far­hiyo Abukar Mohamed

I man­ge år har Far­hiyo Abukar Moha­med sid­det i afde­lings­be­sty­rel­sen i Toves­høj og er dybt enga­ge­ret i både bebo­er­de­mo­kra­ti­et og i hel­heds­pla­nen. Her­u­d­over er hun for­mand for sko­le­be­sty­rel­sen i Tovshøj­skolen, et erhverv hvor hun bræn­der for sam­ar­bej­det omkring det gode børneliv.

  • Naji­bul­lah Bami­a­ni fra Elstedhøj

Naji­bul­lah Bami­a­ni kom­mer dag­ligt i det boligso­ci­a­le pro­jekt Nøg­len i Elsted­høj, hvor han går til hån­de i haven. Han tæn­ker øko­no­misk og bære­dyg­tigt ved f.eks. at anven­de gen­brugs­ma­te­ri­a­ler, og han er meget ini­ti­a­tivrig når han laver pro­jek­ter i Nøg­lens have.

  • Pal­le Chri­sti­an­sen Bay & Mari-Ann Peter­sen fra Bispehaven

Par­ret er idé­ma­ge­re til og driv­kraf­ten bag fle­re stør­re arran­ge­men­ter, der ikke vil have været det sam­me eller over­ho­ve­det eksi­ste­ret, hvis ikke det var for dem. Par­ret har været akti­ve i Bis­pe­ha­ven og loka­l­om­rå­det i over 20 år.

  • Sabah Alkad­he­my fra Viby Syd

Sabah Alkad­he­my yder en kæm­pe fri­vil­lig ind­sats i loka­l­om­rå­det og er yderst afholdt af alle for sin hjælp­som­hed. Blandt andet er hun ofte den dri­ven­de kraft ved områ­dets fæl­les­spis­nin­ger, hvor mere end 100 bebo­e­re mødes og spi­ser sammen.

Dom­mer­pa­ne­let

Hver år sam­ler Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at et nyt dom­mer­pa­nel til at træf­fe beslut­nin­gen om, hvem der skal vin­de pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl. I år bestod dom­mer­pa­ne­let af:
Han­ne San­der­hoff Degn, leder af Fri­vil­lig­cen­ter Aar­hus
Lou­i­se Buch Viftrup, leder af Boligso­ci­al­net
Tho­mas Høj­mark Fegar, sekre­ta­ri­ats­le­der for Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at
Lene Jen­sen, Lone Knud­sen og Anja Vedel fra Elsted­høj, repræ­sen­tan­ter for Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2018