Tri­ne Nie­buhr fik tors­dag den 7. janu­ar over­rakt pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le ildsjæl i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Hun bli­ver hædret for sit sto­re loka­le enga­ge­ment i Elsted­høj og Lystrup. Tri­ne Nie­buhr har et stort hjer­te for udsat­te, hvor hun bidra­ger til at fle­re kan opret­hol­de glæ­de i hver­da­gen, der ellers er præ­get af iso­la­tion og syg­dom, sam­ti­dig med udvi­ser hun et stort enga­ge­ment inden for det sport­s­li­ge, soci­a­le og kulturelle.

Ind­be­gre­bet af en god nabo
Jet­te Ski­ve, som er råd­mand for Sund­hed og Omsorg i Aar­hus Kom­mu­ne uddel­te pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl. Hun lag­de i sin tale vægt på at Tri­ne Nie­buhr er en for­gangskvin­de for andre bebo­e­re i Lystrup: ”Tri­ne Nie­buhr er ind­be­gre­bet af en god nabo, der altid har øje for andre. Om det er at hjæl­pe en lokal kræft­syg nabo, bak­ke op som fri­vil­lig eller når Tri­ne altid stil­ler op for at foto­gra­fe­re til loka­le arrangementer.”

En aner­ken­del­se til Tri­ner­ne
Dom­mer­ko­mi­te­en, der har valgt, hvem af de syv nomi­ne­re­de, der skul­le have pri­sen lag­de også vægt på, hvor godt et eksem­pel Tri­ne Nie­buhr er for andre: ” Med val­get af Tri­ne Nie­buhr som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl vil dom­mer­ko­mi­te­en ikke kun hyl­de Tri­ne, men alle fri­vil­li­ge i bolig­om­rå­der­ne, som tager det lan­ge men min­dre syn­li­ge træk for at gøre bolig­om­rå­der­ne mere attrak­ti­ve. Der ikke nog­le pla­ka­ter eller hjem­mesi­der for deres arbej­de, men de gør en kæm­pe for­skel lokalt og er uund­vær­li­ge for deres nær­om­rå­der.” Dom­mer­ko­mi­te­en tæn­ker pri­sen, som en hyl­dest til alle fri­vil­li­ge, der gør en for­skel lokalt: ”Med den­ne pris vil vi ger­ne aner­ken­de alle andre de ”Tri­ner” ude i bolig­om­rå­der, som bru­ger de res­sour­cer, de har til at være der for andre.

Foto-Tri­ne
Tri­ne Nie­buhr ken­des af man­ge som ”Foto-Tri­ne”, da hun ofte tager rundt i hele Aar­hus og tager bil­le­der af alt fra fod­bold­kam­pe til Nat­te­rav­ne. Fre­densvang, Bra­brand, Åbyhøj eller Tilst, der er stort set ikke det bolig­om­rå­de, hvor Tri­ne ikke har været for­bi for at tage bil­le­der, som sene­re læg­ges ud på hen­des hjem­mesi­de til fri og gra­tis afbe­nyt­tel­se for alle.

En vig­tig res­sour­ce for lokalområdet
Det er Per­nil­le Got­land Juul, som er boligso­ci­al med­ar­bej­der i Elsted­høj i Lystrup, der har indstil­let Tri­ne Nie­buhr til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl: ”Tri­ne Nie­buhr er både en fan­ta­stisk nabo og har en kæm­pe betyd­ning for rig­tig man­ge men­ne­sker. Hun er også en vig­tig res­sour­ce for loka­l­om­rå­det, hen­des utræt­te­li­ge fri­vil­li­ge enga­ge­ment er inspira­tion for andre.” Per­nil­le Got­land Juul er glad for, at Tri­ne Nie­buhr bli­ver aner­kendt for sig sto­re loka­le enga­ge­ment: ”Tri­ne Nie­buhr fortje­ner et klap på skul­de­ren mere end nogen anden, den ind­sats hun gør er til glæ­de og gavn for man­ge hver ene­ste dag, og hun for­ven­ter aldrig noget til gengæld.”

Mobi­li­se­re andre beboere
Et andet eksem­pel på Tri­ne Nie­buhrs enga­ge­ment var i for­bin­del­se med, at en bebo­er i bolig­om­rå­det var ble­vet meget syg af kræft. Tri­ne Nie­buhr kom fle­re gan­ge om ugen for­bi og hil­ste på, var sam­men med hen­des børn og hav­de aftens­mad med. Den kræft­sy­ge var dår­ligt gåen­de og sav­ne­de at kun­ne sid­de i sin have, der var gro­et helt til. Tri­ne Nie­buhr mobi­li­se­re­de andre bebo­e­re i områ­det til at læg­ge haven om og de brug­te det meste af som­me­ren på at læg­ge fli­ser og få det hele på plads.

 

Syv ildsjæ­le nomi­ne­ret til prisen

Det er otten­de gang, at Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at udde­ler pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl. Pri­sen er på 3.000 kr., som er done­ret af Arbej­der­nes Lands­bank. Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det ken­der­teg­ner alle de nomi­ne­re­de, at de går for­an og er til inspira­tion for alle i boligområdet.

Der­for blev alle de føl­gen­de ildsjæ­le også nævnt og aner­kendt på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats nytårskur:

Afaf Zeid og Israa Marouf fra Gel­lerup / Toveshøj
De to unge piger har mobi­li­se­ret man­ge fri­vil­li­ge unge og for­e­nin­ger og der­med gjort et stort og ihær­digt arbej­de for at gøre uddan­nel­ses­mes­sen i Glo­bus 1 i efter­å­ret til en succes.

Bydels­hus­ud­val­get i Tilst
Udval­get har arbej­det utræt­te­ligt for at vir­ke­lig­gø­re pla­ner­ne om et bebo­er­hus i Tilst. Deres arbej­de inklu­de­rer både alt det prak­ti­ske, det visio­næ­re, men de står også igen og igen som fri­vil­li­ge til arran­ge­men­ter i det nye Bydelshus.

For­e­nin­gen Leg og Lær i Frydenlund
For­e­nin­gen Leg og Lær har igen­nem 10 år på fri­vil­lig basis gjort en stor ind­sats med tre ugent­li­ge lek­tie­hjælpsca­fe­er, kon­flikt­løs­ning og fami­lie­in­for­ma­tion i Frydenlund.

Ilham Moha­med Kha­lif fra Gel­lerup / Toveshøj
Ilham bru­ger en stor del af sin ener­gi og tid på at hjæl­pe kvin­der og børn i loka­l­om­rå­det, hvor hun kon­stant arbej­der for at ska­be bed­re vil­kår for beboerne.

Per­nil­le Han­sen fra Bispehaven
Per­nil­le gør en stor for­skel i mere end 20 bebo­e­res liv, hun hjæl­per dem til at få en bed­re hver­dag og nye net­værk. Hun kører bl.a. et motions­hold og laver akti­vi­te­ter for ældre udsat­te voks­ne med psy­ki­ske eller soci­a­le problemer.

Rodwan Aden fra Viby Syd
Han stil­ler altid vel­vil­ligt op til arran­ge­men­ter i bolig­om­rå­det. Han er en rol­lemo­del for de unge i områ­det og stå bl.a. for ugent­li­ge træ­nin­ger i gadesport.

 

Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl i medierne

Der er fle­re medi­er, der har dæk­ket histo­ri­en, om at Tri­ne Nie­buhr blev Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl. Læs dem via dis­se links:

DR P4 Østjylland

Jyl­lands-Posten

Loka­la­vi­sen Aarhus

TV2 Østjyl­land

Århus Stift­ti­den­de