Vi er stol­te og gla­de for at kun­ne præ­sen­te­re vores nye hjem­mesi­de. Vi har arbej­det på den læn­ge, og det er dej­ligt ende­lig at kun­ne slip den løs på inter­net­tet. Vi håber, den både vil give et ind­blik i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats arbejds­om­rå­de og fun­ge­rer som en gene­rel ind­gang til viden om alt, det der sker inden­for det boligso­ci­a­le områ­de i Aarhus.

Udforsk ende­lig siden på egen hånd, og du er natur­lig­vis altid vel­kom­men til at dele og kom­men­te­rer på ind­hol­det. Måske er der nog­le enkel­te bør­ne­syg­dom­me her i star­ten, hvis du stø­der på noget, er du meget vel­kom­men til at gøre vores kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent ">Gorm Ole­sen opmærk­som på det.

Rig­tig god fornøjelse.