Pres­seud­klip — Arti­kel fra Arbejderen:

Vi er klar til at ryk­ke sammen

19. sep­tem­ber, 2016 | Medi­eom­ta­le

Aar­hus er obs på kon­tants­hjælpsloft. “Vi vil ikke male Fan­den på væg­gen, men vi sid­der alle og er klar til at ryk­ke sam­men, når vi ken­der kon­se­kven­ser­ne af kon­tant­hjælps­re­for­men”, siger boligso­ci­al ana­ly­se­kon­su­lent i Aarhus.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i Aar­hus er meget opmærk­som på, hvad kon­tant­hjælps­re­for­men vil bety­de for bebo­er­ne i det almen­nyt­ti­ge bolig­byg­ge­ri i kommunen.

Det oply­ser Edith Jakob­sen Han­sen til Arbej­de­ren Hun er ana­ly­se­kon­su­lent hos fæl­les­se­kre­ta­ri­a­tet, der sam­ler trå­de­ne for boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og deres boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aarhus.

– Vi har en bydæk­ken­de besty­rel­se for boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner, hvor kon­se­kven­ser­ne af de nye kon­tant­hjælps­reg­ler nu er på som et fast punkt. Her sid­der repræ­sen­tan­ter for både boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner og kom­mu­nen. Vi har kig­get hin­an­den i øjne­ne og er eni­ge om, at det her skal have stor bevå­gen­hed. Vi vil ikke male Fan­den på væg­gen, men vi sid­der alle og er klar til at ryk­ke sam­men, når vi ken­der kon­se­kven­ser­ne, under­stre­ger Edith Jakob­sen Hansen.

Hun har ikke tal på, hvor man­ge det kom­mer til at ramme.

– Men vi ved, at man i man­ge boligaf­de­lin­ger er meget opsø­gen­de i for­hold til de bebo­e­re, der kan bli­ve ramt. Både i for­hold til at oply­se om de nye reg­ler, der jo vil kom­me til udtryk som en for­hø­jel­se af hus­lej­en, når der skæ­res i bolig­støt­ten. Men også i for­hold til at få opstø­vet småjobs, der kan hjæl­pe dem, der bli­ver ramt af 225-timers reg­len, siger Edith Jakob­sen Han­sen til Arbejderen.

Histo­ri­en er lavet af Arbej­de­ren og kan også læses på deres hjem­mesi­de.