En grup­pe børn og unge fra Bis­pe­ha­ven begik i som­mer­fe­ri­en 2008 hær­værk i deres eget loka­l­om­rå­de. På den bag­grund blev pro­jekt 30 + 30 iværk­sat lige inden som­mer­fe­ri­en 2009, med det for­mål at fore­byg­ge lig­nen­de adfærd blandt børn og unge i loka­l­om­rå­det. Pro­jek­tet til­del­te kon­tak­te­per­so­ner til 30 af områ­dets børn og unge i 30 dage, og afhold­te des­u­den for­skel­li­ge arran­ge­men­ter. Den­ne rap­port er en eva­lu­e­ring af pro­jek­tet som bl.a. viser at der er sket en ændret adfærd blandt områ­dets børn og unge.

Rap­por­ten kan down­lo­a­des her eller læses herunder: