Fri­vil­li­ge i VIADEM har net­op afholdt infor­ma­tions­mø­der i sam­ar­bej­de med under­vi­se­re fra VIA og boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re. Målet var at rek­rut­te­re nye fri­vil­li­ge til VIADEM pro­jek­ter­ne i Bis­pe­ha­ven, Gel­lerup-Toves­høj og Viby Syd.

Det lyk­kes over alt for­vent­ning, da 58 nye fri­vil­li­ge har meldt sig til pro­jek­tet, hvor de fri­vil­li­ge kan se frem til at del­ta­ge i alle­re­de etab­le­re­de boligso­ci­a­le akti­vi­te­ter i bolig­om­rå­der­ne samt være med til at udvik­le nye akti­vi­te­ter sam­men med boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re, andre fri­vil­li­ge og bebo­e­re i området.

Udover den sto­re inter­es­se fra de fri­vil­li­ges side, har VIADEM pro­jek­tet også mod­ta­get en bevil­lig fra Soci­al­mi­ni­ste­ri­et på 169.000 kr., der skal sik­re den fort­sat­te forankring.

VIADEM er er part­ner­skabspro­jek­tet mel­lem Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge.

Læs mere om VIADEM.