Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl drøm­mer om en bed­re frem­tid for Bis­pe­ha­vens børn

af | jan 5, 2018 | Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl, Bis­pe­ha­ven, Pres­se­med­del­el­se | 0 Kom­men­ta­rer

Faten El-Yous­sef er vin­de­ren af pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl. Hun bli­ver hædret for sit sto­re loka­le enga­ge­ment i Bis­pe­ha­ven. Faten er et for­bil­le­de for mødre — men også alle andre i Bis­pe­ha­ven. Med sit fri­vil­li­ge enga­ge­ment og dri­ve går hun for­an for at ska­be de bed­ste mulig­he­der for børn i Bispehaven.

Borg­me­ster Jacob Bunds­gaard uddel­te pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2017 ved Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats nytårs­kur. Han læg­ger vægt på, at Faten El-Yous­sef er en rol­lemo­del for bolig­om­rå­det, og at hun gør det hele for bør­ne­nes skyld, så de kan få en bed­re fremtid.

Mor/­barn-grup­pe i Bispehaven

Faten El-Yous­sef har star­tet og dri­ver nu på fri­vil­lig basis en mor/­barn-grup­pe med 60 del­ta­ge­re, der mødes én gang om ugen. Grup­pen er et fami­lie­forum, hvor børn og for­æl­dre er sam­men om fæl­les­skab og gode akti­vi­te­ter. Grup­pen sæt­ter også ram­men for at for­æl­dre­ne kan tale om, hvor­dan de kan give deres børn de bed­ste ram­mer for en god barn­dom i Bis­pe­ha­ven. Faten El-Yous­sefs drøm er, at bør­ne­ne får det bed­ste muli­ge grund­lag for, at de en dag kan tage sig en uddan­nel­se og få et godt liv: ”Jeg håber, vi for­æl­dre kan hjæl­pe hin­an­den med at gøre en for­skel, så bør­ne­ne i Bis­pe­ha­ven i frem­ti­den bli­ver opta­get af sko­le og uddan­nel­se i ste­det for at hæn­ge ud på gaden.”

Som en del af sit enga­ge­ment har Faten El-Yous­sef været tov­hol­der på fle­re ture for mor/­barn-grup­pen, hvor for­æl­dre med deres børn har kun­net få gode ople­vel­ser uden­for Bis­pe­ha­ven. Det­te er med til at under­støt­te fælles­skabet i grup­pen og give et styr­ket net­værk mel­lem for­æl­dre­ne, hvil­ket gør det nem­me­re at støt­te og hjæl­pe hinanden.

Fore­byg­gen­de arbej­de beta­ler sig

Bedøm­mel­ses­ud­val­get har været på en svær opga­ve med otte stær­ke og meget for­skel­li­ge nomi­ne­re­de. De ønsker med val­get af Faten El-Yous­sef som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl at hyl­de det fore­byg­gen­de arbej­de: ”Det er så afgø­ren­de, at for­æl­dre går sam­men om at tage ansvar for deres børn, så de får en god frem­tid og er med til at forbed­re deres bolig­om­rå­de på sigt.” Hvis bør­ne­ne kan bli­ve ryk­ket i en posi­tiv ret­ning, har det både en afsmit­ten­de effekt på bolig­om­rå­det nu og her, men det har også en posi­tiv effekt på lang sigt på, når dis­se børn bli­ver voks­ne og kan gå for­re­st i at ska­be et attrak­tivt boligområde.

Otte stær­ke ildsjæ­le var nomi­ne­ret til prisen

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det ken­der­teg­ner alle de nomi­ne­re­de, at de går for­an og er til inspira­tion for alle i bolig­om­rå­det. Der­for blev alle nomi­ne­re­de også aner­kendt på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats nytårs­kur. Det er tien­de gang, at Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at udde­ler pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl. Pri­sen er på 3.000 kr., som er done­ret af Arbej­der­nes Landsbank.

De andre nominerede

Abdi­na­sir Jama fra Gellerup-Toveshøj
Abdi­na­sir Jama har været fri­vil­lig over 16 år, hvor han har styr­ket Gel­lerup-Toves­høj inden­for de områ­der han bræn­der for: Med­bor­ger­skab, fæl­leskab, bro­bygning og beboerinddragelse.

Byt Til Nyt fri­vil­li­ge fra Elstedhøj
Byt Til Nyt har nu eksi­ste­ret i tre år, og dri­ves ude­luk­ken­de af en grup­pe faste fri­vil­li­ge, til glæ­de og gavn for man­ge fami­li­er i Lystrup og omegn. De fri­vil­li­ge står for alt i Byg Til Nyt.

Ilham Moha­med fra Gellerup-Toveshøj
Ilham har været aktiv fri­vil­lig i rig­tigt man­ge år og er lidt af en blæks­p­rut­te, hun er for­mand i Fami­li­e­Net­værk, næst­for­mand i afde­lings­be­sty­rel­sen, bydels­mor, Samvir­ket og er meget aktiv i man­ge mærkesager.

Ken­neth Dupont fra Trige
Ken­net Dupont har været en af de dri­ven­de kræf­ter i etab­le­rin­gen af Mænds Møde­sted i Tri­ge, er pri­mus­mo­tor for Tri­ge Film­klub og arbej­der hele tiden på at etab­le­re fæl­les­ska­ber bebo­er­ne imellem.

Len­nart Hæe fra Viby Syd
Len­nart Hæe har med­vir­ket til posi­ti­ve for­an­drin­ger i man­ge børn og unges liv i Viby Syd gen­nem åre­ne, hvor han har skaf­fet men­to­rer og kontakt­personer, været bisid­der i ­kom­mu­nen og meget mere.

Lise­lot­te Ples­ner fra Kvindehuset
Lise­lot­te Ples­ner har i ti år været koor­di­na­tor for Kvin­de­hu­sets lektie­hjælp, der fore­går hver søn­dag i Kvin­de­hu­set. Hun har med sin per­son­lig­hed og dybe enga­ge­ment sik­ret at Kvin­de­hu­set år efter år har haft et kor­ps af fri­vil­li­ge kvinder.

Mah­moud Hali­mah fra Bispehaven
Mah­moud har været med til at ska­be det nye pro­jekt Bispe­havens Køk­ken. Et mul­ti­kul­tu­relt fæl­les­køk­ken der blandt andet skal give unge iværk­sæt­te­re og mad­g­la­de fra Bis­pe­ha­ven et spring­bræt til omverdenen.